Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - части от недвижим имот – публична общинска собственост.

05 Юни 2024г.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2024 г., приета с Решение №34/21.12.2023 г. на Общински съвет – гр. Ботевград и във връзка с Решение №99/28.04.2022 г. на Общински съвет – гр. Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени,

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на терени - части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи: 

1. Терен №1, с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на преместваем търговски обект за продажба на пакетирани хранителни стоки, безалкохолни напитки, сладкарски изделия и др., без предлаганите стоки да се произвеждат на място в търговския обект, находящ се в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева, без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 500.00 (петстотин) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търга, тъй като е за отдаване под наем.

2. Терен №3, с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на преместваем търговски обект за продажба на пакетирани хранителни стоки, безалкохолни напитки, сладкарски изделия и др., без предлаганите стоки да се произвеждат на място в търговския обект, находящ се в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева, без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 500.00 (петстотин) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търга, тъй като е за отдаване под наем.

 Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на мястото – предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 /II-ри надпартерен етаж/ в сградата на Общинската администрация.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 19.06.2024 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев” /партерен етаж/ на Община Ботевград, пл. ”Освобождение”№13.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на   26.06.2024 г. от 11.00 часа, на същото място, при същите условия. 

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад