Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на употребявани материални активи – транспортни средства.

29 Октомври 2020

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 66 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №215/ 24.09.2020 г. на Общински съвет  Ботевград за одобряване на начални тръжни цени, обявява:

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на транспортни средства – собственост на Община Ботевград:

     1. Сметосъбирачна машина „Щаер 19С28“ с регистрационен №СО 8150 АМ, рама №VAN1928YYOOYY2863, двигател 6156320099, при начална тръжна пазарна цена в размер на 3 500.00 (три хиляди и петстотин ) лева, без ДДС.

Утвърждавам 30.00 (тридесет) лева, без ДДС цена на тръжната документация, която се закупува в касата на партера на общинската администрация  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга. Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на автомобила, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост”.

 Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

     2. Лада „Нива“ с регистрационен №СО 1155 ВМ при при начална тръжна пазарна цена в размер на 500.00 (петстотин) лева, без ДДС.

 Утвърждавам 30.00 (тридесет) лева, без ДДС цена на тръжната документация, която се закупува в касата на партера на общинската администрация  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга. Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на автомобила, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост”.

     Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 50.00 (петдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

     3.  Лада „Нива“, ВАЗ 21213, с регистрационен №СО 9999 МА, рама №XTA21213041751441, двигател №7754880, при при начална тръжна пазарна цена в размер на 550.00 (петстотин и петдесет) лева, без ДДС.

 Утвърждавам 30.00 (тридесет) лева, без ДДС цена на тръжната документация, която се закупува в касата на партера на общинската администрация  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга. Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на автомобила, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост”.

     Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 55.00 (петдесет и пет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

     4. Лада „Нива“, ВАЗ 232900, с регистрационен №СО 8330 АС, рама №X9823290080006435, двигател №212149220581, при начална тръжна пазарна цена в размер на 520.00 (петстотин и двадесет) лева, без ДДС.

  Утвърждавам 30.00 (тридесет) лева, без ДДС цена на тръжната документация, която се закупува в касата на партера на общинската администрация  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга. Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на автомобила, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост”.

     Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 52.00 (петдесет и два) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

     5. „Тойота Авенсис“ с регистрационен №СО 7887 СВ, рама SB153SBN00E050524,  двигател 3S7832880, при при начална тръжна пазарна цена в размер на 1 000.00 (хиляда) лева, без ДДС.

  Утвърждавам 30.00 (тридесет) лева, без ДДС цена на тръжната документация, която се закупува в касата на партера на общинската администрация  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга. Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на автомобила, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост”.

     Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 100.00 (сто) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

          Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Към заявленията кандидатите прилагат в голям запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

  - документ  за внесен депозит;

  - документ за закупена тръжна документация;

  - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на автомобила;

  - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

  - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

  Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

  Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 16.11.2020 г. от 10.00 часа в зала   „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

  При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   23.11.2020 г. и 30.11.2020 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

  За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-241, 0723 / 69-259

 

Назад