Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на помещения, части от имот – частна общинска собственост

26 Ноември 2021

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020г. и във връзка с  Решение №309/ 26.10.2017 г.  на Общински съвет Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на части от недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Помещение №114  с полезна площ от 21.20 кв. м., заедно със съответните общи площи от сградата в размер на 22.94 кв. м., находящо се на І-ви етаж на четириетажна масивна сграда (бивша    поликлиника),  изградена  в  УПИ І - за   болница,   в   кв. 202   по   плана    на гр. Ботевград, поземлен имот с идентификатор 05815.303.120 по КККР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 108.00 (сто и осем) лeва без ДДС. 

Спечелилия участник в търга освен наемната цена за помещението, предложена на търга, заплаща и част от разходите за осветление, водоснабдяване, отопление, охрана и поддържане чистотата на общите части от сградата в размер на  22.94 кв. м. х 1.90 лв., без ДДС за кв. м., или сума в размер на 43.59 (четиридесет и три лева и 59 ст.) лв. месечно, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг внасят  депозит за участие в размер на 300.00 (триста) лева по сметка на Община Ботевград в  „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търговете. 

Освобождаването на депозитите на не спечелили участници в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

2. Кабинет №233 с полезна площ от 15.00 кв. м., заедно със съответните общи площи от  сградата в размер на 10.34 кв. м. и кабинет №239 с полезна площ от 15.00 кв. м., заедно със съответните общи площи от  сградата в размер на 10.34 кв. м., находящи се на ІІ-ри етаж на четириетажна масивна сграда /бивша    поликлиника/,  изградена  в  УПИ І - за   болница,   в   кв. 202   по   плана    на гр. Ботевград, Поземлен имот с идентификатор 05815.303.120 по КККР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 141.00 (сто четиридесет и един) лева без ДДС.

Спечелилия участник в търга освен наемната цена за кабинетите, предложена на търга, заплаща и част от разходите за осветление, водоснабдяване, отопление, охрана и поддържане чистотата на общите части от сградата в размер на  20.68 кв. м. х 1.90 лв., без ДДС за кв. м., или сума в размер на 39.29 (тридесет и девет лева и 29 ст.) лв. месечно, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг внасят  депозит за участие в размер на 300.00 (триста) лева по сметка на Община Ботевград в  „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търговете. 

Освобождаването на депозитите на не спечелили участници в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове (по образец) се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград до 17.30 ч. на деня предхождащ деня на провеждане на търга. Заявленията се поставят в голям, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг, името на участника, адрес за кореспонденция

Към заявленията кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на    

втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 09.12.2021 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на първи етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   16.12.2021 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад