Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя

10 Март 2020

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №13/ 30.01.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 66860.66.62, с площ от 1 334 (хиляда триста тридесет  и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, номер по предходен план 066062, находящ се в местност "Медвен", землището на с. Скравена, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 20.01 (двадесет лева и 01 ст.) лв.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 20.00 (двадесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

2. Поземлен имот с идентификатор 66860.182.5, с площ от 1 199 (хиляда сто деветдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: осма, номер по предходен план 182005, находящ се в местността "Медвен", землището на с. Скравена, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 17.99 (седемнадесет лева и 99 ст.) лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 20.00 (двадесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

3. Поземлен имот с идентификатор 66860.182.9, с площ от 3 998 (три хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: осма, номер по предходен план 182009, находящ се в местността "Медвен", землището на с. Скравена, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 59.97 (петдесет и девет лева и 97 ст.) лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 40.00 (четиридесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.
Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ за внесен депозит;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.
Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.
Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 25.03.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13
При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат  на   01.04.2020 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия.
За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад