Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя

02 Април 2021

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/30.12.2020 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №38/25.02.2021 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

 

ОБЯВЯВА

 

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 43788.27.4, с площ от 8831 (осем хиляди осемстотин тридесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, номер по предходен план: 027004, находящ се в местност "Турското", землището на с. Липница, граници на имота: 43788.296.34, 43788.27.34, 43788.27.5, 43788.156.4, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 194.29 (сто деветдесет и четири лева и 29 ст.) лв.

  Кандидатите за участие в публичния търг внасят депозит в размер на 100.00 (сто) лева по сметка на община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17:30 часа на деня предхождащ търга. 

 Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

 На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

2. Поземлен имот с идентификатор 43788.155.1, с площ от 7921 (седем хиляди деветстотин двадесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: шеста, номер по предходен план: 155001, находящ се в местност "Трапа", землището на с. Липница, граници на имота: 43788.806.7, 43788.806.6, 43788.155.27, 43788.155.4, 43788.155.3, 43788.155.2, 43788.806.21, 43788.806.16 при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 134.66 (сто тридесет и четири лева и 66 ст.) лв.

 Кандидатите за участие в публичният търг внасят депозит в размер на 50.00 (петдесет) лева, по сметка на община Ботевград „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17:30 часа на деня предхождащ търга. 

 Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

 На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

3. Поземлен имот с идентификатор 43788.155.2, с площ от 2991 (две хиляди деветстотин деветдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: шеста, номер по предходен план: 155002, находящ се в местност "Трапа", землището на с. Липница, граници на имота: 43788.155.1, 43788.155.3, 43788.806.22, 43788.806.5, 43788.806.21, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 50.85 (петдесет лева и 85 ст.) лв.

 Кандидатите за участие в публичният търг внасят депозит в размер на 25.00 (двадесет и пет) лв., по сметка на община Ботевград „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината, в срок до 17:30 часа на деня предхождащ търга. 

 Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

 На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

  Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

             Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

           -   документ за внесен депозит;

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

          Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 16.04.2021 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат  на  23.04.2021 г. от 11.00 часа на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад