Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една година

12 Юли 2019

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Ботевград,  Решение №37/ 28.02.2019 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи и във връзка с чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ: 

Списък документи
ОБЯВЯВА
Назад