Началик отдел -ТСУ

19 Юли 2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и  във връзка със Заповед №ОА-553/ 16.07.2019г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за  длъжността Началник на отдел „Териториално и селищно устройство” при Общинска администрация Ботевград.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния
служител;
• образование: висше;
• минимална образователна степен – бакалавър;
• професионална област: технически науки, социални, стопански и правни науки;
• професионално направление: архитектура, строителство и геодезия, право, администрация и управление, икономика;
• професионален опит  –  4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на
длъжността: III младши;
• Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
управленска компетентност, стратегическа компетентност, комуникационна компетентност, умения за работа в екип, компютърни умения и квалификации в областта на информационните технологии.
2. Начин на провеждане на конкурса:
• Допускане по документи;
•  Решаване на тест;
• Интервю с кандидатите.
3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
• Заявление за участие в конкурс  - по образец  /Приложение № 2/ към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в „Деловодство” в ЦИОГ  в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;
Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи /:
• Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. Декларацията се предоставя от служителите в
Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;
• Копие от документ за  завършено висше образование и придобита образователно - квалификационна степен, както и допълнителни квалификации и правоспособност;
• Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като
държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;
• Автобиография;
• Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.
4. Кратко описание на длъжността:
Ръководи, организира и контролира дейността на отдела и съвместната им работа с другите административни звена за изпълнението на съвместните задачи. Основна цел на длъжността е ръководство и контрол по осигуряване на благоприятни технически условия за разположение, организация и развитие на селищната мрежа, системи са обществено обслужване, разположение и организация на транспортните и съобщителни мрежи, взаимообвързано разположение на определени строителства на територията на общината.
5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 630.00 лв., като
индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
6. Място за подаване на документите за участие:
• При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика
за конкурсната длъжност. 
• Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния
етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Лице за контакт: Светла Тодорова Главен експерт ЧР тел.: 0723 / 69137.
7. Срок за подаване на документите за участие:
14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.

Ден на публикуване 19.07.2019 г.
Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 02.08.2019г. включително.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение №13, както и на интернет страницата на Община Ботевград.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград

 

Образците може да изтеглите по-долу.

Списък документи
Заявление за участие в конкурс
Декларация чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС
Протокол № 1
Протокол № 3
Протокол № 4
Назад