Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот

19 Април 2024г.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската  собственост, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Ботевград през 2024 г., приета с Решение №34/21.12.2023 г. на Общински съвет – Ботевград и във връзка с Решение №67/28.03.2024 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне на начална тръжна месечна наемна цена

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за периода от 01.05.2024 г. до 30.09.2024 г., на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща:

- Терен с площ от 150 кв.м., част от кв. 53 по плана на с. Боженица, до каменния мост на р. „Бебреш“, местност „Скока“, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 300.00 (триста) лв., без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг внасят депозит в размер на 100.00 (сто) лева  по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търгът е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-   документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявлението за участие и ценова оферта могат да се получат в стая №12 /II-ри етаж/ на Общинска администрация на Община Ботевград.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 30.04.2024 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл. „Освобождение“ №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на    07.05.2024 г. от 11.00 часа на същото място, при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад