Обява-Началик отдел КСОР-21-08-2020

21 Август 2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и  във връзка със Заповед №ОА-626/ 20.08.2020г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за  длъжността Началник на отдел „Контрол по сигурността и обществения ред” при Общинска администрация Ботевград.

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

• кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния 

служител;

• образование: висше;

• минимална образователна степен – бакалавър;

• професионален опит  –  4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на 

длъжността: III младши;

• вид правоотношение: служебно

• Специфични изисквания за конкурсната длъжност: няма

• Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: управленска компетентност, работа в екип, комуникационна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, професионална компетентност, дигитална компетентност.

2. Начин на провеждане на конкурса:

• Решаване на тест;

• Интервю с кандидатите.

• Допълнителна информация за начина на провеждане: До конкурс се допускат 

всички лица, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

Заявление за участие в конкурс - по образец  /Приложение № 3/ към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.  Заявлението се предоставя от служителите в „Деловодство” в ЦИОГ  в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи /:

• Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/ от участника в конкурса. Декларацията се предоставя от служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

• Копия от документи за  придобитата образователно - квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 

• Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като

държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;

• Автобиография;

• Документ за самоличност – необходим само за идентификация;

• Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка, както и по електронен път, чрез Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, като заявлението и декларацията по чл. 17, ал.3, т.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

4. Кратко описание на длъжността:

Ръководи и осъществява контрол по опазване реда и спокойствието на гражданите за живот и труд, опазване на общественото имущество и околната среда. Санкциониране на нарушителите в съответствие със законите на Република България и нормативната уредба на Община Ботевград.

Ръководи, организира и контролира дейността на отдела при изпълнение на функциите и правомощията по опазване на сигурността и обществения ред. Контролира дейността по безопасност на движението по улиците неправилното паркиране на МПС съгласувано с органите на РПУ. Организира и контролира дейността по опазване на обществения ред и чистота при провеждането на събрания, митинги и други масови прояви. Контролира служителите в отдела за спазването на законосъобразността при изготвяне на актовете за нарушения и други документи. 

 

5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 630.00 лв., като

основният размер на заплатата на длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 

6. Място за подаване на документите за участие:

• При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика

за конкурсната длъжност.  

• Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния 

етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Лице за контакт: Светла Тодорова Главен експерт ЧР тел.: 0723 / 69137.

7. Срок за подаване на документите за участие:

12 /дванадесет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.

Ден на публикуване 21.08.2020 г.

Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 01.09.2020г.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на общината: www.botevgrad.bg и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13.

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

 

 

 

 

Списък документи
Заявление за конкурс по чл.17, ал.2-НПКПМДС
Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС
Протокол-1- допуснати кандидати
ПРОТОКОЛ -2
протокола №3
Протокол №4
Назад