ДОКЛАД С АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПИЛОТНО НАЕМАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА И ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРАТА ФИНЛАНДСКА ПРАКТИКА, ПРОВЕДЕНА ОТ ОБЩИНА БОТЕВГРАД

11 Ноември 2020 Прочетена 295
ДОКЛАД С АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПИЛОТНО НАЕМАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА И ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРАТА ФИНЛАНДСКА ПРАКТИКА, ПРОВЕДЕНА ОТ ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 ДОКЛАД С АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПИЛОТНО НАЕМАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА И ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРАТА ФИНЛАНДСКА ПРАКТИКА, ПРОВЕДЕНА ОТ ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПО ПРОЕКТ:

„АДАПТАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА ЗАЕТОСТ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

 

В резултат на изпълнение на дейност „Адаптиране и валидиране на социални иновации на основата на финландски иновативни модели, свързани с използването на социалните критерии в обществените поръчки с цел интеграция и реинтеграция на пазара на труда на маргинализирани групи“ по Договор №BG05M9OP001-4.003-0046-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“, по процедура BG05MOP001-4.003 „Транснационални партньорства“, финансирана от Инициатива за младежка заетост и Европейски социален фонд  чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 бе изготвен доклад с анализ на резултатите от проведената обществена поръчка.

 

Доклада обхваща сравнителен анализ на приложената финландска практика, както и оценка на приложението на идентифицираната по проекта добра практика от партньора по проекта – Национален институт по здравеопазване и социални грижи (THL), Финландия.

 

 

 

 

Списък от файлове
Доклад_BG
Доклад_EN

Назад