ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО СТАРТИРАНЕ НА ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

05 Юли 2021 Прочетена 468
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО СТАРТИРАНЕ НА ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Община Ботевград реализира проект BG05M9OP001-2.019-0025-C01Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предстои разкриване на две нови социални услуги, където ежедневно потребителите ще имат безплатен достъп до дейностите, както следва:

1.      Описание на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”/ЦОП/:

Извършване на социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти при развод/раздяла, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

В ЦОП се прилага програмен подход на работа, като програмите се определят на база идентифицираните потребности от интервенция за различните целеви групи в общността. Основен приоритет на дейността му е превенция, социална интеграция на децата настанени в резидентни услуги, приемни семейства, работа с деца с отклоняващо се поведение и техните родители, работа с деца и родители, жертви на насилие, консултиране и подкрепа на семейства в риск, обучение и подкрепа на осиновители.

Услугата е почасова, като екипът се състои от следните специалисти: психолог, медицинска сестра, социален работник, логопед, педагог, юрист.

2.      Допустими потребители на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”:

-        Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;

-        Деца в услуги от резидентен тип, както и в приемни семейства;

-        Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които е преценено, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;

-        Кандидати или вече одобрени приемни семейства;

-        Кандидати или вече одобрени осиновители;

-        Лица - бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата ЦОП;

-        Лица, чийто потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна от ЦОП;

 

3.      Описание на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”:

Осъществяване на обучителна, рехабилитационна и терапевтична дейност на деца с увреждания; развитие на техния потенциал и заложби; формиране и развитие на основни личностни и социални умения.

Провеждане на консултации за родители, за да бъдат те в допълнителна помощ на своите деца по отношение на специалните здравни и образователни нужди:

-       Музикотерапия – групов метод на работа за разтоварване и стимулиране на сетива и емоции, въздействие чрез силата, стила и красотата на музиката;

-       Кулинарна терапия – групов метод за работа с деца и подрастващи с цел усвояване на основни жизнени знания и умения по забавен и интересен начин;

-       Арт терапия - широкоспектърен метод на психотерапия, който се използва за повлияване (лечение) и психотерапевтична корекция, чрез изкуство и творчество;

-       Хипотерапия – изпълнение на различни упражнения с коне, в зависимост от личните особености на лицето и от степента на увреждането му;

-       Мобилна социална услуга – провеждане на работа извън ДЦПДУТС /в дома, квартала или в общността на потребителите/;

Услугата е полудневна и/или почасова, като екипът се състои от следните специалисти: експерт „Арт терапия“, експерт „Музикална терапия“, експерт „Кулинарна терапия”.

4.      Допустими потребители на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”/ДЦПДУТС/:

-            Деца с увреждания от 0 до 18 години;

-            Семействата на деца с увреждания от 0 до 18 години, които са потребители на услугата;

Материалната база, където ще функционират двете социални услуги в град Ботевград, е модернизирана, оборудвана и обзаведена със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“.

За разяснения и въпроси в подкрепа на заинтересованите лица, срещи ще се проведат на 14.07.2021 г. и 15.07.2021 г. от 16:30 часа в сградата на Общинска Администрация – Ботевград, зала „Христо Ботев“ на партерен етаж.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Дирекция „Социално подпомагане” – град Ботевград, Общинска Администрация – Ботевград на следните телефони: 0723/69 131; 0723/69 135


Назад

Последни новини

Prev Next