Представен бе проект "Предоставяне на социални и интергирани здравно-социални услуги за дежа и семейства в община Ботевград"

28 Април 2021 Прочетена 81
Представен бе проект "Предоставяне на социални и интергирани здравно-социални услуги за дежа и семейства в община Ботевград"

Днес, 28.04.2021 г. в сградата на Общинска администрация - Ботевград се състоя информационно събитие за представяне на проект № BG05M9OP001-2.019-0025 "Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград".

На събитието беше изнесена презентация с описание на целите, дейностите, очакваните резултати и планираните индикатори при осъществяване на проекта. Представена беше информация за социалните услуги, които предстоят да се разкрият в рамките на проекта – Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Участие в събитието взеха представители на следните институции в гр. Ботевград: „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, Център за социална рехабилитация и интеграция“, „Център за настаняване от семеен тип - Д-р Петко Иванов" и „Център за настаняване от семеен тип - Д-р Иван Цветков", Дирекция Социално подпомагане - Ботевград, към Регионална дирекция - София област, Фондация "Социални норми", местни медии, заинтересовани лица.

 

Проектът се финансира чрез АДБФП №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Назад

Последни новини

Prev Next