Проведе се заключително информационно събитие по проект „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“

15 Декември 2020 Прочетена 332
Проведе се заключително информационно събитие по проект  „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“

Днес Община Ботевград проведе заключително информационно събитие в онлайн среда по проект № BG05M9OP00l-4.003-0046-C01 „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“. Ръководител на  проекта е заместник-кметът Борис Борисов, който представи в кратко резюме основната идея на проекта, неговата реализация и постигнатите резултати. В събитието се включиха 25 участника - експерти, представители на общини, медии и други заинтересовани страни.
Общата транснационална цел на проекта е да се проучи как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, отдалечени от пазара на труда с много ниско образование и професионален опит чрез прилагане на критерии за заетост в обществените поръчки.


В рамките на проекта бе проучена, адаптирана и трансферирана социална иновация за това как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, които са отдалечени от пазара на труда, с много ниско образование и професионален опит, чрез прилагане на критерии за заетост в обществените поръчки.


При реализиране на проекта беше приложен опитът на партньорската организация – Национален институт по здравеопазване и социални грижи във Финландия и постигнатото до момента в градовете Хелзинки и Вантаа. Проучването е извършено чрез посещение на място и надградено чрез интернет базирани работни срещи.
Община Ботевград валидира социалната иновация чрез провеждането на обществена поръчка с използването на социални критерии, насочени към подкрепа за достъп до пазара на труда на маргинализирани групи. В резултат от проведената обществена поръчка, бяха наети лица от маргинализираните групи от ромската общност.


Трудовите, здравни, образователни и социални медиатори организираха срещи в оборудвания Общностен център и в различни ромски квартали в община Ботевград, оказваха подкрепа за интегрирането на маргинализираните групи на пазара на труда и ги информираха за новооткритите възможности за работа въз основа на социалните критерии в обществените поръчки.


В резултат от изпълнение на дейностите по проекта бяха изготвени и представени следните доклади:
-    Доклад от проучване на финландските принципи, изисквания и стандартите по отношение на процедурите за провеждане на обществени поръчки с включени критерии за заетост – представен от г-жа Анна Ризова, експерт по проекта;
-    Доклад с анализ на резултатите от проведената обществена поръчка с пилотно наемане на лица от целевата група и прилагането на добрата финландска практика в Община Ботевград,  представен от експертен екип от Фондация „Проджекта“ в лицето на                           доц. д-р Георги Николов и гл. ас. Георги Цолов и двамата от катедра „Регионално развитие“ на факултет „Управление и администрация“ на УНСС.
-    Доклад-оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи по проекта, представен от г-жа Теменужка Николова, Ръководител експертен екип на „Булдар Консултинг“ ЕООД.


Издадено бе ръководство на български и английски език с описание на идентифицираната социална новация и как тя е трансферирана в община Ботевград.


Проектът се реализира по процедура BG05MOP001-4.003 „Транснационални партньорства“, по приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, финансирана от Инициатива за младежка заетост и Европейски социален фонд  чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Списък от файлове
Ръководство BG_EN

Назад

Последни новини

Prev Next