Удължава се проектът "Грижа в дома"

01 Февруари 2024г. Прочетена 255
Удължава се проектът "Грижа в дома"

На 18.01.2024 г. кметът на Община Ботевград - г-н Иван Гавалюгов подписа договор №BG05SFPR002-2.001-0157 – С02 - „Грижа в дома в Община Ботевград“, с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG05SFPR002-2.001 - „Грижа в дома“, по програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е удължен с 3 месеца – до 04.07.2024 г.

 

Цел на процедурата:

Да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Да се разширят на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Специфична цел:

Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, ориентирани към индивида грижи;

Насърчаване на достъпа до социална закрила.

Осигуряване на по-голяма прозрачност на подкрепата от ЕС, както и по-голяма информираност относно положителния ефект върху живота на хората, основните ценности на Съюза и хоризонталните принципи на политиката на сближаване.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

    Предоставяне на грижа в дома

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания - включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които да осигурят непрекъснатост на грижата, чрез участие на различни специалисти и заинтересовани лица, утвърждаване практиката на предоставяне на комплексна грижа чрез предлагане на междусекторни услуги.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

16 месеца: от 04.03.2023 г. до 04.07.2024 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 202 278.50 лева, в т.ч. 841 594.95  лева разходи по линия на ЕС, както и 360 683,55 лв. разходи по линия на НФ.

 


Назад