Заповед за забрана на провеждането на Експертен съвет по устройство на територията

19 Март 2020 Прочетена 201

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията, във вр. с Решение за обявяване на извънредно положение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.), Заповеди №РД-01-122/11.03.2020 г., №РД-01-124/13.03.2020 г., №РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с които се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България

                                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

1.    Общински експертен съвет по устройство на територията да не провежда заседания докато трае обявеното извънредното положение и наложените противоепидемични мерки на територията на Република България не се отменят.

2.    Инвестиционните проекти, в случай на спешност, може да бъдат представяни от инвеститорите с доклад за ОСИП (оценка за въздействие на инвестиционен проект) по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, при което няма необходимост от разглеждане на ОЕСУТ.

3.    Всички останали случаи, ще бъдат отложени за разглеждане, след отмяната на извънредното положение и наложените противоепидемични мерки на територията на Република България, като ОЕСУТ ще проведе заседания в спешен порядък, на които ще разгледа всички постъпили преписки.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на гл. архитект Георги Джотолов.

Копие от настоящата заповед да се връчи на гл. архитект Георги Джотолов.

Настоящата заповед да се сведе до знанието всички заинтересовани лица чрез обявяването й в Центъра за информационно обслужване на гражданите в Община Ботевград и чрез средствата за масово осведомяване.

 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

 
Съгласувал:

Георги Джотолов, Гл. архитект на община Ботевград

Изготвил:

Николай Николов, Началник отдел ПНО

Списък от файлове
Заповед ОА-320 от 19.03.2020г.

Назад

Последни обяви

Prev Next