Обяви по ЗООС

Решение № СО-31-ЕО/2022 г. на директора на РИОСВ-София

Съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) се публикува Решение № СО-31-ЕО/2022 г. от 24.03.2022 г. на директора на РИОСВ-София. 

25 Март 2022г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно намерение на община Ботевград за "Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ботевград - Етап II "

Уведомление за инвестиционно намерение на община Ботевград за "Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ботевград - Етап II "

20 Януари 2022г.   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС "Производствена сграда с чисти помещения за производство на принтерни глави"

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда      Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС    I. Информация за контакт с възложителя:  1. Име, постоянен адрес, т...

16 Декември 2021г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Производствена сграда с чисти помещения за производство на принтерни глави" в УПИ V-3040, кв. 218, гр. Ботевград

03 Декември 2021г.   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 6 броя тръбни кладенци в границите на водоснабдителни групи "Краище - 3" и "Краище - 1&

18 Ноември 2021г.   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС - "Зона за отдих и събития във вилна зона Зелин" на МИГ-Ботевград

29 Септември 2021г.   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС "Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци"

09 Септември 2021г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци

24 Август 2021г.   Прочети ...


Уведамление за инвестиционно предложение за „АВАРИЕН РЕМОНТ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НА РЕКА „РУДАРКА“ В СЕЛО НОВАЧЕНЕ“

23 Юни 2021г.   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 4 броя тръбни кладенци в границите на отредените поземлени имоти от водоснабдителна група "Краище -

09 Юни 2021г.   Прочети ...