Профил на купувача - Процедури по ЗОП00257-2017-0014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на четири броя специализирани сметосъбиращи автомобили – употребявани, за нуждите на Община Ботевград“

  Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл.  42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението  за откриване на п...

26 Май 2017г.   Виж ...
00257-2017-0012 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на общи части и тоалетни в сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението за открива...

25 Април 2017г.   Виж ...


00257-2017-0011 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението за открива...

13 Март 2017г.   Виж ...


00257-2017-0010 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции

00257-2017-0010 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следв...

07 Март 2017г.   Виж ...