Профил на купувача - Процедури по ЗОП

00257-2018-0003 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва: Обособена по...

01 Февруари 2018   Виж ...


00257-2017-0022 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции

Забележка: С Решение ОП-4/02.03.2018г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация възложителят е удължил срока за подаване...

14 Декември 2017   Виж ...
00257-2017-0020 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект на Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., запазена по чл.12 от Закона за обществените поръчки“. Обособена позиция 2 – „Организиране на пресконференции, изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“

Важно: С решение  №ОП-32 от 13.10.2017г. за одобряване на обявление за изменение или  допълнителна информация е изменена документацията за обществе...

06 Октомври 2017   Виж ...


00257-2017-0017 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откр...

17 Август 2017   Виж ...