Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” гр. Ботевград

00257-2016-0009 Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зал...

04 Октомври 2016   Виж ...


00257-2016-0008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“

„Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка ...

03 Август 2016   Виж ...


Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техниче...

02 Март 2016   Виж ...


Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград в пет обособени позиции

Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от об...

30 Декември 2015   Виж ...