Профил на купувача - Процедури по ЗОП

00257-2018-0013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители за нуждата на община Ботевград“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42,  ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за от...

27 Юли 2018г.   Виж ...


00257-2018-0009 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Подай ръка“ на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Подай ръка“, с бенефициент Община Бот...

05 Юни 2018г.   Виж ...


00257-2018-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 2- Централна площадна част“

Забележка:Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в електро...

09 Март 2018г.   Виж ...