Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 27.08.2021г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас гр.Ботевград Висше 2 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас гр.Ботевград Висше 3 Учител, общообразователен уч...

27 Август 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:            1. Раздел III. буква Б. Имоти, които Община Ботевгр...

25 Август 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци

24 Август 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 23.08.2021г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - философия гр.Ботевград Висше 2 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) гр.Ботевград Висше 3 Учител в група за целодневна о...

23 Август 2021   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА“, АПС Риъл Истейт ООД уведомява жителите на община Ботевград, че има следното инвестиционно предложение: Нова производствена сграда в УПИ V-304...

23 Август 2021   Прочети ...


Разрешение №568/06.08.2021 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ “ЕЕ – 1“ на територията на общините Своге, Ботевград и Мездра.

19 Август 2021   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-04-30/7/30.07.2021г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

18 Август 2021   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-04-31/10/26.07.2021г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

18 Август 2021   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-04-32/11/05.08.2021г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

18 Август 2021   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-04-33/9/05.08.2021г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

18 Август 2021   Прочети ...