Обяви

Обява за работа в РСВП-София

12 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., приета с Решен...

11 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността „Инспектор“ в дирекция „МДТ“.

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Инспектор” към Дирекция  „Местни данъци и такси“   Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”:...

11 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има го...

10 Май 2023   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

 Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 10.05.2023 г. стартира приема на документи за следната длъжност по социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интегра...

09 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по заместване за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси”.

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ към отдел „Правно нормативно обслужване“ Изисквания за заемане на длъжността  Старши експерт „О...

09 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Общин...

05 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността „Сътрудник социални дейности“ в звено „Асистентска подкрепа“.

Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 05.05.2023 г. стартира приема на документи за следната длъжност по социалната услуга „Асистентска подкрепа“  Сътрудник социални д...

04 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Общин...

03 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград предлага на предварително обсъждане решение на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“)

На 16.05.2023г. (вторник) от 17:00ч. в зала „Ботевград“ е насрочено предварително обсъждане на решение на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“). Основно обсъждането е насочено към собстве...

28 Април 2023   Прочети ...