Обяви

Община Ботевград обявява процедура по принудително отчуждаване на чaсти от поземлени имоти, попадащи в улица от о. т. 291 през о. т 101 до о. т. 290 в кв. 96 по регулационния план на с. Литаково

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост   УВЕДОМЯВАМ собствениците на поземлени имоти, части от които попадат в улица от о. т. 291 през о. т 101 до о. т. 290 в кв. 96 по регулационния план на с. Литаково – публична...

07 Октомври 2022   Прочети ...


Заповеди на директора на ОД “Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г.

07 Октомври 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ Н

На основание чл. 77, във вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 04....

04 Октомври 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.10.2022г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 2330-5004 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Трудовец Висше; работа с компютър 2 5414-1007 Охранител гр. Ботевград Средно 3 6142-1014 Машинен оператор, производство на пластма...

03 Октомври 2022   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕДЛАГА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА

"На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт относно определяне на границите на районите, в които община Ботев...

28 Септември 2022   Прочети ...


Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до патронажна грижа на територията на община Ботевград

Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.119 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +  в Община Ботевград“ представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИ...

14 Септември 2022   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа на територията на община Ботевград

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.119 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +  в Община Ботевград” представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА П...

14 Септември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

 Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:                   1. В Раздел III. буква А. Имоти и съоръжени...

13 Септември 2022   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-01-110/39/08.09.2022 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

12 Септември 2022   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-01-43/20/07.09.2022 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

09 Септември 2022   Прочети ...