Обяви

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

           Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:               1.3. Раздел V. Описание на имотите, в...

13 Април 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

           Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:               1. Раздел VI. Описание на имотите, ко...

12 Април 2022   Прочети ...


Анкета във връзка с разработването на Програма за опазване на околната среда за периода 2022-2028 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, Във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2022-2028 г., Общинска администрация Ботевград провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите ст...

11 Април 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 08.04.2022г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Фрезист ЦПУ гр.Ботевград Средно 2 Електротехник, промишлено предприятие гр.Ботевград Средно 3 Водач, електрокар гр.Ботевград Средно 4 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно 5 Общ работник, строителство н...

10 Април 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Главен специалист „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“

  Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Главен специалист „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“   Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: Средно. 2. Минимален професионален опит...

08 Април 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД   На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Админист...

04 Април 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО /ГПОД/

01 Април 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Младши експерт „Ниско строителство и техническа инфраструктура”

ОБЯВА   Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за  длъжността Младши експерт „Ниско строителство и техническа инфраструктура” в отдел „Инфраструктура и капитално строителство“.     Изисквания за заемане на...

29 Март 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 28.03.2022г.

    № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Фрезист ЦПУ гр.Ботевград Средно 2 Електротехник, промишлено предприятие гр.Ботевград Средно 3 Водач, електрокар гр.Ботевград Средно 4 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно 5 Работник, поддръжка гр.Б...

28 Март 2022   Прочети ...


Решение № СО-31-ЕО/2022 г. на директора на РИОСВ-София

Съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) се публикува Решение № СО-31-ЕО/2022 г. от 24.03.2022 г. на директора на РИОСВ-София. 

25 Март 2022   Прочети ...