Обяви

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-04-34/12/05.08.2021г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

18 Август 2021   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 20...

18 Август 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД  

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 17...

17 Август 2021   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗПЛОДИЕ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗПЛОДИЕ НА ЛИЦА, ДВОЙКИ ВЪВ ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО И СЕМЕЙСТВА, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВЕЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИ...

17 Август 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“.

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” по...

06 Август 2021   Прочети ...


Заповед ОА-369/06.08.2021 за режим на водоползване

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Закона за водите, § 2, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване ...

06 Август 2021   Прочети ...


Заповед на кмета на община Ботевград във връзка с повишената пожароопасност в земеделски и горски територии.

06 Август 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” по...

15 Юли 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:   1. Наименованието на Раздел III. буква А. „Имоти, които Общи...

14 Юли 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Специалист „Техническо и архивно обслужване“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: Средно специално с професионална квалификация в направление: строителство, архитектура и геодезия. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква. 3. Да прите...

06 Юли 2021   Прочети ...