Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Във връзка със стартиране процедура по отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 г. по реда на чл. 37и ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Община Ботевград орга...

23 Януари 2023   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АПС Трейдинг ООД

  На основание „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА“, АПС Трейдинг ООД уведомява жителите на община Ботевград, че има следното инвестиционно предложение: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОИЗВОДС...

17 Януари 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 13.01.2023г.

14 Януари 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 06.01.2023г.

08 Януари 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 16.12.2022г.

23 Декември 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД   На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Админист...

19 Декември 2022   Прочети ...


Обявление за подбор на персонал за Майчини центрове в с. Скравена и с. Литаково, община Ботевград

   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА МАЙЧИНИ ЦЕНТРОВЕ В С. СКРАВЕНА И С. ЛИТАКОВО, ОБЩИНА БОТЕВГРАД   В изпълнение на Договор № Д03 – 21/18.04.2022г. за изпълнение на проект №BGLD-2.003-0013  „Създаване на майчини центрове за подобрено включване ...

14 Декември 2022   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на КЛП.

14 Декември 2022   Прочети ...


Уведомление за намерението на Община Ботевград да именува улица в гр.Ботевград

12 Декември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява процедура по принудително отчуждаване на чест от поземлен имот, попадащ в улица от о. т. 90а  до о. т. 90б в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ собствениците на поземлен имот, част от който попада в улица от о. т. 90а до о. т. 90б в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград – публична общинска ...

12 Декември 2022   Прочети ...