Обяви

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „ТСУ” в отдел „ТСУ“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист „ТСУ“ в отдел „Териториално и селищно устройство“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно / средно-техническо.  2. Професионале...

05 Февруари 2024г.   Прочети ...


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

30 Януари 2024г.   Прочети ...


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 2024 г.

30 Януари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за социален работник по проект

Oбщина Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социа...

30 Януари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол и капитални вложения”.

Изисквания за заемане длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол и капитални вложения”: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър“ в професионално направление: Строителство на сгради и съоръжения, ВиК, пътно строителс...

25 Януари 2024г.   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО   На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), ч...

22 Януари 2024г.   Прочети ...


Покана за Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2024 година

  Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2024 година     ПОКАНА   На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси   Кметът на Община Ботевград организира     Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград ...

19 Януари 2024г.   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

17 Януари 2024г.   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във формирования от състава на КЛП

15 Януари 2024г.   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за РПИП за "Водоснабдяване и канализация" ЕООД

15 Януари 2024г.   Прочети ...