Обяви

Обявление за Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

О Б Я В Л Е Н И ЕНАПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград ...

17 Януари 2020   Прочети ...


Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2020 година

  ПОКАНА   На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси   Кметът на Община Ботевград организира     Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2020 година     Обсъждането ще се проведе на 22.01.2020 г. /сряда/  от 1...

15 Януари 2020   Прочети ...


Заповед за определяне цената на полските пътища на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за община Ботевград за стопанската 2019/2020г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр. 75/ 27.09.2016г., чл.37в, ал.16 от Зак...

13 Януари 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 09.01.2020г.

№ Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше2 Счетоводител гр.Ботевград Средно3 Социален работник гр.Ботевград Висше4 Медицинска сестра гр.Ботевград Полувисше5 Охранител гр.Ботевград Средно6 Работник поддръжка гр.Ботевград Сред...

10 Януари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 13-17.01.2020

10 Януари 2020   Прочети ...


Съобщение за изработване на кадастрална карта за урбанизираните територии на с. Трудовец и с. Врачеш

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ   на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София   ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с...

09 Януари 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Счетоводител”

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Счетоводител”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Средно”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изиск...

06 Януари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на територията на София-област за периода 06-10.01.2020

03 Януари 2020   Прочети ...


Инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за твърдофазна ферментация и монтиране на вакуум барабанен филтър“ в поземлен имот с идентификатор 05815.303.27, площадка на „Биовет“ АД, гр.Ботевград

27 Декември 2019   Прочети ...


Заповеди и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за община Ботевград по землища

17 Декември 2019   Прочети ...