Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 10.09.2021г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител, детска градина гр.Ботевград Висше 2 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - философия гр.Ботевград Висше 3 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) с.Трудо...

10 Септември 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС "Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци"

09 Септември 2021   Прочети ...


Публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград

В изпълнение разпоредбите на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 10.09.2021 ГОДИНА /ПЕТЪК/ ОТ 17.00 ЧАСА в зала „Ботевград”, находяща се в сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изп...

01 Септември 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ДЕТСКИ КЪТ“ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проекти ...

01 Септември 2021   Прочети ...


Анкета във връзка с изработване на План за интегрирано развитие на община Ботевград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021...

01 Септември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободни работни места на длъжност "чистач/хигиенист"

В качеството си на бенефициент по договор BG05M9OP001-6.002-0035-C01 „Патронажна грижа + в Община Ботевград“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Община Ботевград   ОБЯВЯВА...

31 Август 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 27.08.2021г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас гр.Ботевград Висше 2 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас гр.Ботевград Висше 3 Учител, общообразователен уч...

27 Август 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:            1. Раздел III. буква Б. Имоти, които Община Ботевгр...

25 Август 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци

24 Август 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 23.08.2021г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - философия гр.Ботевград Висше 2 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) гр.Ботевград Висше 3 Учител в група за целодневна о...

23 Август 2021   Прочети ...