Обяви

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от ВВС за приемане на военна служба.

07 Март 2022   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

01 Март 2022   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности НГЧ

01 Март 2022   Прочети ...


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, ч...

28 Февруари 2022   Прочети ...


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС.

23 Февруари 2022   Прочети ...


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности.

23 Февруари 2022   Прочети ...


Обявление за подбор на персонал за социалната услуга Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” ...

21 Февруари 2022   Прочети ...


Обявление по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

21 Февруари 2022   Прочети ...


Обявление за удължаване срока за назначаване на персонал за "Детски кът" в Община Ботевград

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проекти ...

21 Февруари 2022   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА    ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:    Предписание №1/11.11.2021 г.                                               ...

15 Февруари 2022   Прочети ...