Търгове

Община Ботевград обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община-Ботевград, на основание  чл.14, ал. 7 и ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 14, ал. 2, ал. 3 и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Ра...

20 Март 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – публична общинска собственост

Община Ботевград на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпорежда...

20 Март 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореж...

10 Март 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

19 Февруари 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имоти – общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2 и ал. 7 от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2, чл. 20 и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Разд...

19 Февруари 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 20 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за у...

13 Февруари 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

21 Януари 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост

Община Ботевград на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпорежда...

14 Януари 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

08 Януари 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

08 Януари 2020   Прочети ...