Търгове

Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на части от недвижим имот - частна общинска собственост

             Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал. 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобива...

16 Юли 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна общинска собственост

             Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал. 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобива...

16 Юли 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на строителни материали.

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 66 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управл...

16 Юли 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущ...

16 Юли 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост

 Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал. 7,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управлен...

01 Юли 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, част от имот – публична общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал. 7,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А....

01 Юли 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от недвижими имоти – публична общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 14, ал. 7  от Закона за  общинска собственост, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и чл. 79 от НРПУОИ, ...

19 Юни 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от недвижими имоти – публична общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 20, ал. 1 и ал. 2, чл. 79 от НРПУОИ, Раздел ІІІ.А. в Програма...

19 Юни 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

26 Март 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, част от имот – публична общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. ...

26 Март 2020   Прочети ...