Търгове

Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

04 Октомври 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзк...

27 Септември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за предоставяне на пощенски услуги, част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решени...

27 Септември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 20 и чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във в...

21 Септември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

11 Септември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма...

23 Август 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за предоставяне на пощенски услуги, части от недвижими имоти – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решени...

24 Юли 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решен...

20 Юли 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи, за срок от 1 /една/ стопанска година.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма...

18 Юли 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във в...

13 Юли 2023г.   Прочети ...