Търгове

Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за упр...

08 Юни 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 10 години, на земеделски имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Ботевград и с. Литаков

Община Ботевград, на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 31 и чл. 32 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.Д. Описани...

23 Май 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решен...

23 Май 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решен...

23 Май 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

 Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежд...

19 Май 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 20 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ...

03 Май 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на  безстопанствено магаре

На основание чл. 54 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград,  ОБЩИНА ...

03 Май 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 10 години, на земеделски имот - общинска собственост, находящ се в землището на с. Трудовец.

Община Ботевград, на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 31 и чл. 32 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.Д. Описани...

21 Април 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

21 Април 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение...

17 Март 2023г.   Прочети ...