Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинс...

24 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на строителни материали.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 66 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

23 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

19 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение...

18 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение...

18 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламни площи – общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за  общинска собственост и  чл. 17, ал. 1 и ал. 3 и чл. 79 от НРПУРОИ, въ...

16 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение...

03 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение...

31 Август 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение...

31 Август 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение...

31 Август 2021   Прочети ...