Профил на купувача - Процедури по ЗОП00257-2019-0002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за отк...

28 Февруари 2019г.   Виж ...
00257-2018-0024 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за отк...

20 Декември 2018г.   Виж ...