Конкурси

Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската  собственост, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програ...

19 Април 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по служебно правоотношение за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“ в отдел „ПНО“

На основание чл.10 и чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конк...

19 Февруари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място служебно правоотношение за длъжността Директор на дирекция „Местни данъци и такси”.

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10 и чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеж...

05 Декември 2023г.   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ИСТОРИЧЕСИ МУЗЕЙ-БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8 , ал. 5 (за общински културен институт) от Закона за закрила и р...

13 Септември 2022г.   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на ДЯ „Здравец“ гр. Ботевград

22 Ноември 2021г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот.

Община Ботевград, на основание  чл.14, ал 2 от Закона за  общинска собственост и чл. 20, ал. 2 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Пр...

13 Май 2021г.   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД

На осн. чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 9/29.06.2000 г. за у...

10 Май 2021г.   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на ДГ „Детелина“ с. Врачеш

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 21...

12 Април 2021г.   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на ДГ „Синчец“ гр. Ботевград

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. ...

01 Април 2021г.   Прочети ...


Конкурс за Директор на дирекция Правно обслужване и общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора п...

16 Ноември 2020г.   Прочети ...