Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Доставка на течни горива за МПС в две обособени позиции

Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива за МПС в две обособени позиции: 00257-2015-0005...

05 Октомври 2015   Виж ...


Снегопочистване и опесъчаване на улиците, включително и на централна градска част в гр.Ботевград и общинска пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период

Открита процедура за избор на изпълнител с предмет: “Снегопочистване  и опесъчаване на улиците, включително  и  на централна градска част  в  гр.Бо...

19 Август 2015   Виж ...


Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, изготвяне на технически паспорт и извършване на обследване за енергийна ефективност

Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики,...

12 Юни 2015   Виж ...


"Реконструкция и благоустрояване на градския парк в град Ботевград, УПИ I кв. 80" 00257-2015-0002

Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на градския парк в град Ботевград, УПИ I...

02 Февруари 2015   Виж ...


„Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на общинска пътна мрежа” 00257-2015-0001

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на общинска пътна мрежа” в сле...

29 Януари 2015   Виж ...


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 00257-2014-0009

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. Б...

09 Декември 2014   Виж ...


Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: : „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителн...

10 Октомври 2014   Виж ...