Профил на купувача

00257-2019-0012 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня на територията на община Ботевград”; Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград”; Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -2броя, в гр. Ботевград”; Обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград”; Обособена позиция № 5: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари хора д-р Адриян Атанасов” , гр. Ботевград”

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикува...

15 Юли 2019г.   Виж ...


00257-2019-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в град Ботевград”

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикува...

13 Юни 2019г.   Виж ...