ДГ "Иглика"

ДГ "Иглика"

Детското заведение започна своята дейност в началото на месец декември 2007 година.

Мисията на ДГ ”Иглика” - Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение,  индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности. А за родителите – сигурност и спокойствие в напрегнатото ежедневие, както и увереност, че детето им се обгрижва от професионалисти, с много внимание и любов.

Визията, която се стремим да изградим за детското заведение е то да се превърне в уютно – възпитателен център за развитие на детските интереси; оформяне на спортен дух и оптимизъм; изграждане на лична позиция и самочувствие у децата и тяхната успешна подготовка за адекватно посрещане на предизвикателствата в училище.

Една от възпитателните функции на детската градина е обединяване и сплотяване на децата, независимо от индивидуалните им особености и етническа принадлежност.

В ДГ „Иглика”се отглеждат и възпитават 150 деца, в две яслени групи и четири градински.

За децата се грижи квалифициран педагогически екип от специалисти:
Директор -1бр.
Педагогически персонал – 9бр.
Непедагогически – 15бр.(главен готвач,работник кухня, помощник възпитатели -9бр., огняр, шофьор, перач),
Административен персонал – домакин
Медицински сестри – 4бр.

Педагогическият персонал е с необходимия образователен ценз и професионална квалификация.

Чрез различните видове дейности в детското заведение, педагогическият колектив изгражда у децата взаимоотношение на доброжелателност и толерантност по между им. Музиката и танците допринасят за формиране на положителното отношение на децата към обществото. Празниците и развлеченията са едни от най любимите дейности на децата в ДГ.

Да обичаш детето, означава да му дадеш цялото щастие, на което има право. Да доведеш до пълен разцвет всички негови заложби.

ДГ “Иглика” разполага с добра материална база, с просторен физкултурен салон и спортни уреди. Занимални оборудвани според изискванията за всяка възрастова група. Цветният и обогатен с уреди, пързалки, люлки и много забавления двор на ДГ забавлява и радва всички малчугани. Цялата материално-техническа и игрово-дидактична база в детското заведение е нова и в отлично състояние. Непрекъснато се обогатява в съответствие с нуждите на нейните възпитаници.

Колективът на ДГ ”Иглика” работи уверено със своите знания и опит за продължаване и осъществяване промените в организацията на възпитателно – образователния процес чрез прилагане на всичко ново, ценно и перспективно.


Назад