Информация за програмата за саниране - 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

2016 г.

 

Уважаеми граждани на община Ботевград, уведомяваме Ви, че продължава кампанията за реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), във връзка с което община Ботевград отново стартира информационно - разяснителна кампания, с цел запознаване на всички заинтересовани граждани с изискванията и условията на НПЕЕМЖС, които са посочени в Методическите указания, одобрени от МРРБ, приетите с ПМС № 18 от 29.01.2015г. /обн. ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015г./, изм. с ПМС № 114 от 08.05.2015г., ПМС № 282 от 19.10.2015г. и ПМС № 23/04.02.2016 г./.

В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

        - многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обектас жилищно предназначение;

         - многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

 

        Инвестициите за сградите ще се приоритизират като ще се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях.

        ВАЖНО! При оценката на подадените ЗИФП през 2016 г. общината ще подходи с приоритет към многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство ще имат  сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ. 

През 2016 г. съгласно приетите изменения по Програмата и дадените задължителни указания от МРРБ, е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата, но при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. 

       * Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

В тази връзка е важно да се знае, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
 при наличен финансов ресурс по програмата. 

Съгласно изискванията на чл. 25, ал.1 на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), е необходимо гражданите, които желаят да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на енергийно обновяване на жилищната сграда, в която живеят, да учредят Сдружение на собствениците (СС) и да подадат заявление за регистрация в публичния регистър на общината, с оглед заложените в Програмата критерии за допустимост на сградите през 2017г. и с цел кандидатстване със Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП).

Регистрираните сдружения ще фигурират с пореден номер в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост, който се поддържа и се актуализира периодично от община Ботевград и е публикуван на сайта на общината.

Забележка!Регистрираните вече СС на по-ранен етап, които имат регистрация в регистър БУЛСТАТ, следва да подготвят и подадат в общината документи на втори етап, а именно кандидатстване със ЗИФП.

Освен на официалния сайт на община Ботевград, в обозначеното каре, носещо наименованието на НПЕЕМЖС, всяко заинтересовано лице може да проследи текущите изменения и актуална информация по Програмата, която се публикува периодично на интернет-страницата на МРРБ на следния линк:

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

Уведомяваме гражданите, че за тяхно улеснение на официалния сайт на общината са публикувани в електронен вид пълен комплект от документи за регистрация на СС (Стъпка 1) и за кандидатстване със ЗИФП (Стъпка 2), Методическите указания за изпълнение на Програмата, както и подробно описание на стъпките за регистрация на СС и указанията за кандидатстване.

Уведомяваме гражданите, които желаят да се снабдят с посочените комплекти от документи за двата етапа и на хартиен носител, че могат да ги получат от гише „Гражданска регистрация и административно обслужване” в „ЦИОГ” на общината - партер.

При наличие на въпроси и неясноти относно подготовката на документите, необходими за регистрацията на СС, както и за кандидатстване, може да се обърнете към съответните служители от общинската администрация,  в стая 14, стая 44 или стая 25, както и да се свържете с нас на тел: 0723/66620; 0723/66611;0723/66628 или на e-mail:

 v.filipova@botevgrad.org ; vtn@botevgrad.org ; gеrgana.nikolova@botevgrad.org

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА!  Моля не сваляйте образци от стария сайт, тъй като има последващи изменения и не са актуални!

 

 

 

Списък документи
Текущи промени по програмата за санирането

Назад