Ред за достъп

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 часа на гише „Деловодство“ в „Центъра за административно обслужване“ на Община Ботевград, с адрес: гр. Ботевград 2140, пл. „Освобождение“ №13, тел. за контакти 0723 / 69 102.

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават на официалния факс на Община Ботевград – 0723 / 666 35, по електронен път на е-mail адрес: obshtina@botevgrad.org , както и чрез Платформата за достъп до обществена информация (ПДОИ) по чл. 15в от ЗДОИ.

Служител, който отговаря пряко за предоставянето на достъп до обществена информация (съгласно Заповед №ОА-929/31.12.2019 г. на Кмета на община Ботевград) – Николай Николов – Началник отдел ПНО, тел. 0723 / 69 152

 

Списък документи
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Ботевград, както и формите, в които е достъпна за 2017 г. (осн. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ)
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Ботевград, както и формите, в които е достъпна за 2018 г. (осн. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ)
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Ботевград, както и формите, в които е достъпна за 2019 г. (осн. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ)
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Ботевград, както и формите, в които е достъпна за 2020 г. (осн. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ)
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Ботевград, както и формите, в които е достъпна за 2021 г. (осн. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ)
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Ботевград, както и формите, в които е достъпна за 2022 г. (осн. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ)
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Ботевград

Назад