План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Ботевград (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината за период от едем години.

ПИРО, като част от пакета стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общината, които се отчитат при разработването на общинските инвестиционни програми, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Визия за развитие на ПИРО Ботевград 2021-2027:

Община Ботевград – просперираща община в полите на Стара планина и Предбалкана, със съхранени природни и културни богатства, с добре благоустроена жизнена среда, постигнала траен икономически растеж на база модерна индустрия и допълващи конкурентоспособни отрасли

Стратегически цели, заложени в ПИРО Ботевград 2021-2027 г., насочени към икономическо, социално и териториално развитие на общината:

Цел 1. „Конкурентоспособни икономически отрасли с осигурени инвестиции и квалифицирани кадри“

Цел 2.„Повишено качество и подобрена достъпност на обществените инфраструктури и услуги“

Цел 3: „Благоустроени и привлекателни населени места в екологично чист район“

Списък документи
План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021-2027 г.
Решение № СО-31-ЕО/2022 г. на директора на РИОСВ-София
Справка-съответствие ПИРО с Решение № СО-31-ЕО
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО за 2022 г.

Назад