Процедура за подпомагане сдружения на собственици

 

Община Ботевград публикува "Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване на сградата по процедура за енергийно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост“, заедно с приложенията към нея. 

За разяснения и въпроси, Сдружения на собственици и заинтересовани лица могат да се обръщат към служители от отдел "Управление на проекти и програми", съгласно приложения по-долу график с приемни часове:

 

Вторник - 12:00-13:30 ч., зала "Христо Ботев", партерен етаж 

Четвъртък - 16:00-17:30 ч., зала "Христо Ботев", партерен етаж

 

ВАЖНО!

Община Ботевград обявява прием на заявления за подпомагане на СС за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване на сградата по процедура за енергийно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост съобразно Приложение 3 - Покана за подаване на заявления. Периодът за подаване на заявления в деловодството на община Ботевград е от 03.01.2023 г. до 27.01.2023 г. включително. 

Периодът за подаване на заявления е удължен до 10.02.2023 г. включително. 

 

Допълнителна информация:

Във връзка с постъпили въпроси за промяна в сдружения на собственици (промяна в членове на управителен съвет и/или включване на нови членове в сдружението), в поле "Списък документи"  можете да откриете образец на уведомление за промяна и образци на приложими документи към него /в архивиран файл/. С цел улеснение, като отделни файлове са прикачени примерни образци на следните документи:

- образец на молба за присъединяване на нов член към СС;

- образец на Протокол от проведено общо събрание на СС за включване на нови членове в сдружението;

- образец на Анекс към споразумение за създаване на СС /приложимо в случай на промяна на наименование и/или адрес на СС, промяна на начина на представителство и/или броя на членовете на Управителния/Контролния съвет на СС/. 

 

В поле „Списък документи“ можете да откриете и образец на пълномощно по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/.

 

ВАЖНО!

В поле "Списък документи" са публикувани протокол от оценка на подадените заявления и Списък на класираните заявления. 

 

Списък документи
Процедура за подпомагане сдружения на собственици
Заявление за подпомагане - образец
Покана за свикване на ОС на СС - образец
Протокол от залепване на покана - образец
Протокол от проведено общо събрание на СС - образец
Споразумение за подпомагане - образец
Уведомление за промяна и образци
Покана за подаване на заявления - Приложение 3
Пълномощно по ЗУЕС - образец
Протокол от Общо събрание на СС за включване на нови членове
Молба за присъединяване на нов член към СС
Анекс към споразумение за създаване на СС
ПРОТОКОЛ ОТ ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Назад