Кандидатстване за енергийна ефективност 2023 г.

Общинска администрация  - Ботевград приема заявления за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“ с пълния набор от съпътстващи документи до 12.05.2023 г. включително.

Периодът за подаване на заявления за участие с пълния набор от съпътстващи документи е удължен до 19.05.2023 г. включително. 

Приетите заявления ще бъдат проверени и  връщани за корекция, при необходимост.

Пълният набор от документи към заявлението ще откриете в раздел 3 "Документи за кандидатстване / Подаване на Заявление за участие по процедура "Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап 1" по-долу.

За разяснения и въпроси, Сдружения на собственици и заинтересовани лица могат да се обръщат към служители от отдел "Управление на проекти и програми" на следните телефони: 0723/69 135 и 0723/69 131 и на място в сградата на Общинската администрация съгласно приложения по-долу график с приемни часове:

 

Вторник - 12:00-13:30 ч.

Четвъртък - 16:00-17:30 ч

Списък

1. Насоки за кандидатстване по процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост

В прикачения файл можете да се запознаете в детайли с Насоките за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап 1" с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, съобразно които община Ботевград следва да изготви и подаде предложение за изпълнение на инвестицията. 

Списък документи
Насоки за кандидатстване

2. Документи за създаване на Сдружение на собственици

СТЪПКА 1

Поставяне на видно и общодостъпно място на: Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост /Учредително събрание (приложение № 1), подписана от управителя или от лицата, които свикват общото събрание на собствениците на етажната собственост (Учредително събрание) .

Поканата (приложение № 1), се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събранието. Срокът от седем календарни дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата, и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни.

СТЪПКА 2

Доказването на спазения 7-дневен срок става посредством Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост за учредяване на сдружение на собствениците по образец (приложение № 2), който се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата, и служи за удостоверителен документ след промените в закона и за отмяна на разписките за връчване.

СТЪПКА 3

Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС.

В Споразумението за създаване на Сдружение на собствениците (приложение № 4 по образец), следва да се посочи предметът на дейност на сдружението (в конкретния случай по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС): “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.

В случай че сградата се състои от блок-секции и има интерес от всички блок-секции за създаване на СС и за последващо кандидатстване по процедура за енергийно обновяване, то е необходимо да се създаде едно СС за всички блок-секции / за цялата група от блок-секции. Когато сградата се състои от отделно блок-секции и няма интерес и желание за включване в СС от всички отделни блок-секции, тогава е допустимо да се създаде СС само за отделна блок-секция.

Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части в сградата не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6 от ЗУЕС.

По отношение на срока, за който се създава СС: следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС - когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то се учредява за неопределен срок.

Сдружението, получило помощ за енергийно обновяване по проекта, може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените СМР, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент) по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по  инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Когато Сдружението е получило финансова помощ по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи по проекта, но не по-рано от 5 години от приключването им. Членството се прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя).

СТЪПКА 4

След Учредяване и регистриране на СС се съставя Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост/Учредително събрание (приложение № 3 по образец).

В поле „Списък документи“ можете да откриете и образец на пълномощно по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ - прилага се в случай че собственик, който изявява желание да членува в Сдружението на собственици, е възпрепятстван и не може да вземе участие в учредителното събрание. В този случай, се упълномощава друг собственик, който да участва в учредителното събрание

СТЪПКА 5

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Общинската администрация вписва СС в публичен регистър и издава на сдружението Удостоверение за регистрация.

Регистрацията на СС се извършва чрез подаване на Заявление за вписване на сдружението (по образец), в публичен регистър се прилагат следните документи:

1. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/Учредително събрание по образец (приложение № 1) – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

2. Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост за учредяване на сдружение на собствениците по образец (приложение № 2) – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

3. Протокол за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/учредително събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) по образец (приложение № 3) - оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“.

4. Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) по образец (приложение № 4). Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.

5. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението – Спесимен на управителя или управителния съвет.

6. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост - /примерен образец/

СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС). Регистрацията по БУЛСТАТ и в публичния регистър се проверяват от общината при подаване на заявлението за кандидатстване.

След вписване в публичния регистър се издава Удостоверение за регистрация на сдружението.

В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.

Списък документи
Заявление за регистрация на СС
Приложение 1 - Покана за общо събрание
Приложение 2 - Протокол от залепване на поканата
Приложение 3 - Протокол от проведено общо събрание
Приложение 4 - Споразумение за създаване на СС
Спесимен - образец на подпис
Списък на собственици, членуващи в СС
Пълномощно по ЗУЕС

3. Документи за кандидатстване / Подаване на Заявление за участие по процедура "Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап 1"

СТЪПКА 1

Поставяне на видно и общодостъпно място на Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост по образец (приложение № 6), подписана от управителя или от лицата, които свикват общото събрание за свикване на Общо събрание за вземане на решение за участие по процедурата.

Поканата за общо събрание на собствениците на етажната собственост по образец (приложение № 6), се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събранието.

Срокът от седем календарни дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата, и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни.

Срокът от седем календарни дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата, и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни (например при покана, поставена на 1-во число, срокът започва да тече от 2-ро число и изтича на 8-мо число. В този случай събранието ще се счете за законосъобразно, ако е проведено най-рано на 9-то число). При наличие на самостоятелни обекти - общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, също следва да бъде уведомен. В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. „Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол.”(чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС).

СТЪПКА 2

Доказването на спазения седемдневен срок става посредством Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на СС по образец (приложение № 7), който се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата, и служи за удостоверителен документ за отправяне на покана за свикване на Общо събрание.

СТЪПКА 3

Протокол за проведено общо събрание по образец (приложение № 8).

Целта за свикване на общо събрание е вземане на решение за подаване на Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -етап I“ в общината за целите на обновяването и необходимите съпътстващи решения, както са описани в образеца. Решенията се оформят с протокол на ОС на СС. На събранието се избира протоколчик, който отразява дискусията и взетите решения.

В протокола задължително се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Извършва се нотариална заверка на подписа на Управителя.

Протоколните решения се оформят в протокол от ОС на СС (приложение № 8).

Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец (приложение № 9) от собствениците – нечленуващи в СС за съгласие по т. 3 и т. 4 от дневния ред.

Когато собственик, който не членува в сдружението, откаже да попълни декларация за съгласие по образец (приложение № 9), то тогава е необходимо да се свика общо събрание на етажната собственост, на което да се вземат решения за осигуряване на достъп до всеки самостоятелен обект от етажната собственост, както и за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по  инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост

Посочените по-горе решения на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата и съответно нечленуващите собственици не са попълнили декларация за съгласие. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС и се прилагат съответно Приложения № 10, № 11 и № 12. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.

Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.

В случаите, когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100 и се прилагат разпоредбите на ЗУЕС - чл. 17, ал. 4, 5 и 6, те се приравняват към 100: идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в процент.

Решение за разпределение на идеалните части от общите се взема в случаите, предвидени в ЗУЕС (чл. 17, ал. 4, 5 и 6) и се отразява в протокола по образец (приложение № 3), а именно:

- „Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата;

- когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100;

- когато управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100“.

Когато разпределението на идеалните части се одобрява с решение на общото събрание, то следва да е гласувано с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата съгласно ЗУЕС.

 

В поле „Списък документи“ можете да откриете и образец на пълномощно по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ - прилага се в случай че член на Сдружението на собственици е възпрепятстван и не може да вземе участие в общото събрание. В този случай, се упълномощава друг член на сдружението, който да участва в общото събрание. 

СТЪПКА 4

Справка за ССО по образец (приложение № 5) – в справката се посочват всички самостоятелни обекти в сградата.

Справката съдържа идентификацията на самостоятелните обекти, предназначението и застроената площ на обектите, трите имена и адреса в етажната собственост на собствениците - в случаите на физически лица, а в случаите, при които собственик е юридическо лице или едноличен търговец - наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК); идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти).

Документът дава описание на всички самостоятелни обекти в цялата сграда. Попълва се от управителя. От този документ се идентифицират: броят на обектите с жилищно предназначение и с друго предназначение, както и обектите, в които се развива стопанска дейност, които се отдават под наем или в които се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии. В случай че в сградата има самостоятелни обекти, в които се извършва търговска дейност или такива, които се отдават под наем или са собственост на юридически лица, то следва да се попълни декларация за минимална и държавна помощ (de minimis).

Информацията за идеалните части на обектите от общите части на сградата се попълва на база на предоставени данни от собствениците по нотариален акт или друг документ за собственост. Когато разпределението на идеалните части е извършено с решение на общото събрание, информацията в справката се попълва в съответствие с тези решения.

Информацията за идеалните части на обектите от общите части служи преди всичко за изчисляване на кворума за вземане на решения и за проверка на тяхната законосъобразност, както и за разпределяне на разходите, подлежащи на плащане от ССО, когато е приложимо, респ. за определяне на размера на инвестицията за всеки самостоятелен обект и на минималната помощ.

СТЪПКА 5

СС подават пред общината Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –етап I“ (приложение № 4 към Насоките за кандидатстване - образец), въз основа на взето решение на Сдружението на собствениците, да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедурата и след запознаване с Насоките за кандидатстване и изискванията на процедурата.

Заявлението съдържа следните приложения:

1. Справка за ССО по образец – приложение № 5 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителя на СС;

2. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец - приложение № 6 – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

3. Протокол за поставяне на поканата по образец - приложение № 7 - оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4. Протокол от общото събрание на СС по образец - приложение № 8, съдържащ решения съгласно настоящите указания - оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5. Декларация за съгласие на нечленуващите в СС по образец – приложение № 9, (ако е приложимо);

6. Декларация за минимални помощи /декларация “de minimis” – Приложение № 3 към Насоките за кандидатстване, (ако е приложимо) – попълва се в случай че в самостоятелен обект се осъществява икономическа дейност– при наличие на търговски обект /магазин, фризьорски салон, офис на фирма/ или при отдаване под наем;

7. Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 10, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 11, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 12, съдържащ решения съгласно указанията - копие, заверено „Вярно с оригинала“, (ако е приложимо) – приложения № 10, № 11 и № 12 се попълват и прилагат само в случай че собственик на самостоятелен обект не членува в Сдружението на собствениците и отказва да попълни декларация за съгласие /Приложение № 9/;

8. Други документи – документи от извършени енергийно и техническо обследване на сградата. 

1.     

 

Списък документи
Заявление за участие
Справка за самостоятелните обекти - Приложение 5
Покана за свикване на ОС на СС - Приложение 6
Протокол от залепване на покана - Приложение 7
Протокол от общо събрание на СС - Приложение 8
Декларация за съгласие на нечленуващи - Приложение 9
Покана за свикване на ОС на ЕС - Приложение 10
Протокол от залепване на покана - Приложение 11
Протокол от проведено ОС на ЕС - Приложение 12
Декларация за минимални помощи
Пълномощно по ЗУЕС

4. Допълнителни документи за информация към Насоките за кандидатстване

Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец, придружено с необходимите документи.

След преглед на подаденото заявление и съпътстващата документация, общината в качеството й на водещ партньор предлага на СС – в качеството му на краен получател да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение между двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции.

Образец на партньорското споразумение можете да откриете в прикачен файл в секция "Списък документи".

Приложим режим на минимални помощи

 

Предоставянето на средства от МВУ трябва да е съобразено с правилата за държавни помощи, като се отчита принципната недопустимост на държавните помощи и възможните хипотези на съвместимост, които се предвиждат в Договора за ЕС, Регламентите и националното законодателство.

Крайните получатели на средства по настоящата процедура Сдружения на собственици са длъжни да спазват законодателството в областта на държавните помощи и да не допуснат средствата, получени по договора за финансиране по настоящата процедура, да бъдат предоставени на трети лица в нарушение на режима на държавни помощи.

Предоставянето на държавна/минимална помощ, която не отговаря на всички изисквания на приложимия режим по държавните/минималните помощи, представлява неправомерна държавна помощ/незаконосъобразна минимална помощ, което от своя страна е основание за нейното възстановяване от получателя на помощта.

В жилищните сгради често част от помещенията се ползват за стопански дейности – в тях са разположени дребни по размер стопански обекти (например магазини, заведения, фризьорски салон, малки лекарски практики и др.). При наличието на такива площи, които се ползват за стопанска дейност към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013, т.е. собствениците на тези обекти се явяват получатели на минимални помощи и задължително следва да попълнят Декларация за минимални помощи /по образец/.

Режимът за предоставяне на минимални помощи е приложим за всички собственици на самостоятелни обекти /ССО/, когато в същите извършват някоя от следните дейности:

- самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност - независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско), ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например: магазин, фризьорски салон и др.);

- самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем - за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);

- в самостоятелните обекти в сградата се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии;

- други стопански дейности.

В тези случаи, ССО се считат за получатели на минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Случаите, в които юридически лица-търговци са собственици на самостоятелни обекти в сграда, участваща в Инвестицията и допустима за финансиране, същите се считат за получатели на минимална помощ (помощ “de minimis”) и към тях са приложими настоящите условия. Когато самостоятелният обект в сграда е под контрола на община или държавна институция, посредством общинско/държавно предприятие или търговско дружество, последните се считат за получатели на минимална помощ.

Компоненти в режим „минимална помощ“

В зависимост от изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013, в схемата се обособяват два компонента при предоставяне на средствата и приложими към ССО:

1)  Компонент I – ССО, попадащи в обхвата на режим „de minimis” – всички ССО, които отговарят на някое от условията, изброени в т. .2 и изпълняващи изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

2) Компонент II – ССО, попадащи извън обхвата на режим “de minimis” – всички ССО, които отговарят на някое от условията, изброени в т. .2, но не изпълняващи изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допълнителни указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиции с правилата за държавни помощи са дадени в Приложение - Указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиции с правилата за държавни помощи, с които можете да се запознаете в прикачения файл в секция "Списък документи".

Списък документи
Образец на Партньорско споразумение
Указания за съответствие на проекта с режима на минимални помощи

Назад