ДГ "Кокиче"

ДГ "Кокиче"

ДГ „Кокиче” е построено от Община Ботевград и открито на 1-ви декември 2005 година.

Детското заведение има уникална архитектура и разположение. Сградата отговаря на всички нормативни изисквания за отглеждане и възпитание на деца в яслена и предучилищна възраст, които са документирани в становища, разрешение, сертификати и удостоверения, издадени от съответните органи за контрол.

Детското заведение има разгърната застроена площ - 1 457,81 кв.м. Помещенията са разположени в двете крила на сградата, всяко от които е с отделен вход. Във всяко крило са обособени по две групи с индивидуални занимални, помещение за хранене, спални и санитарни възли.

Детска градина „Кокиче” осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на децата. Гарантира техните права, свободи, сигурност, достойнство и уважение; възпитава ги в дух на мир и толерантност; приобщава ги към българските традиции и културни ценности. Детското заведение предлага: обучение и възпитание, в комбинация с много игри и спорт за деца от 10-месечна възраст до 7 години по програми, одобрени от МОМН; целодневна специализирана грижа от високо квалифицирани педагози; медицинско обслужване; консултации с психолог и логопед; вкусна, здравословна и разнообразна храна четири пъти на ден - сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска; осигуряване на материали и технически средства, необходими за заниманията, игрите изабавленията на децата.

В детското заведение се организират безплатни групи по интереси, ръководени от щатния педагогически персонал на ДГ “Кокиче”

Клуб за изучаване на руски език- ръководител: старши учител Румяна Б. Иванова
Клуб “Млад природозащитник” – ръководител: старши учител Деяна Илиева Недкова
Ателие по фризьорство – ръководител: старши учител Ренета Д. Йотова
Ателие по приложно изкуство – ръководител: учител Йоланда Захариева Мужин
Ателие по готварство – ръководител: старши учител Даниела В. Кръстева
Шивашко ателие – ръководител: старши учител Диана П. Стоянова
Вокална група – ръководител: старши учител Поля В. Герашка
Народни танци - хореограф: Цветанка Т. Дилова

За желаещите се предлагат допълнителни занимания от квалифицирани преподаватели по: английски език, таекуон-до, футбол, акробатика.

Детското заведение разполага с просторни и светли помещения за заниманията на децата през деня. Уютни спални помещения, гарантиращи спокоен следобеден сън. 5 дка двор със затревена площ, детска площадка за игра с необходимите съоръжения, както и площ за провеждане на спортни мероприятия и занимания за запознаване с правилата за безопасност на движението по пътищата. Музикален салон с пиано и всички необходими пособия за осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес. Физкултурен салон с уреди и съоръжения, пригодени да развият физическата подготовка и да укрепят здравето на децата. Ресурсен кабинет с необходимите обучаващи помагала и игри. Медицински кабинет с изолатор. Кухненски блок и складови помещения.

За всяко дете в групата са осигурени индивидуално гардеробче, детско креватче с два комплекта спално бельо, възглавничка, олекотена завивка, както и индивидуална чашка и хавлиени кърпи. В занималните на разположение на децата са различни играчки и дидактични средства, а за подготвителна група и детска ученическа масичка за всяко дете. Санитарните възли на всяка група отговарят на европейските изисквания за стандарт - обособени са отделни клетки с преградни стени и врати. Умивалниците са поставени на допустимата височина за по-функционалното им използване от децата.

Детското заведение е с капацитет 100 места. В него се отглеждат и възпитават деца  от 10-месечна възраст до 7 години. За учебната 2013/2014 година в детското заведение са записани 97 деца, разпределени в три групи за предучилищна подготовка и една яслена група.

За децата се грижи квалифициран педагогически екип от специалисти:
-  директор – с висше образование, степен „магистър”
- 2 учителки – с висше образование, степен „магистър”
- 2 учителки – с висше образование, степен „бакалавър”
- 2 учителки – с висше образование, степен „професионален бакалавър”

 Педагогическият персонал, обслужващ детското заведение, се състои от пет старши учители , един учител  и музикалният ръководител .

Компетентност, професионализъм, толерантност и добра съвместна работа са основните характеристики на педагогическия екип. Сътрудничеството с родителите създава благоприятни условия и подпомага напредъка на всяко дете.

За децата в детското заведение се грижат пет помощник-възпитатели, както ги наричат с обич децата - леля Нина, леля, Васка, леля Ани, леля Цвети и леля Цеци, касиер-домакинът – г-жа Вероника Иванова, готвачка – г-жа Найда Лалова, помощник-готвач – г-жа Веска Помашка, перачка – г-жа Емилия Цанова и огняр – г-н Тихомир Съйков, всички те притежават необходимата квалификация и богат трудов стаж.

Яслената група към детското заведение се обслужва от медицинските сестри – г-жа Ваня Василева и г-жа Милена Тодорова. А групите на детското заведение се обслужват от медицинската сестра г-жа Христинка Петрова.

Една от най-важните задачи, които си поставя колективът на ОДЗ „Кокиче”, е да подкрепя и да съдейства на родителите при отглеждането и възпитанието на техните деца,  да опазва живота и здравето им, да взаимодейства максимално с родителите и да ги включва в различни дейности от живота на децата в детското заведение.

Други задачи и приоритети на колектива на ОДЗ „Кокиче” са: постигане на образователните и възпитателните цели на обучението, високо равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с държавните образователни изисквания, високо равнище на подготовката на децата за първи клас, професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в текущата учебно-възпитателна работа, успешна интеграция на деца със СОП и етнокултурни различия, непрекъснато обогатяване на материалната база, развитие на създаденото доверие между деца, учители и родители с цел положителна промяна в отношението към институцията детска градина, здравно образование и профилактика, повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на информационните технологии и съвременни методики в преподаването, мотивиране на децата чрез свързване на обучението с техните интереси.

Нашата мисия: единодействие на целия педагогически колектив като образователна институция, която дава добра подготовка на децата и която формира в подрастващото поколение дух на общочовешки ценности и способност за адаптация към динамично изменящата се среда.

КОНТАКТИ:
ДГ "Кокиче"
2140 гр. Ботевград, област Софийска
жк. „Васил Левски”, ул. „Д-р Адриян Атанасов”№10


Назад