Проекти по Плана за възстановяване и устойчивост

Списък

1. BG-RRP-4.025-0069 Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на пет населени места в община Ботевград

Номер на проект

BG-RRP-4.025-0069

Наименование

„Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на пет населени места в община Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

Стойност

Обща стойност на проекта:              1 097 565.87 лв.,

от които:

От ПВУ:                                                 914 638.22 лв.

Национално финансиране:                  182 927.65 лв.

Период на изпълнение

21.08.2023 г. -21.02.2025 г.

Описание на проекта

В рамките на проекта са предвидени дейности за енергийно-ефективна реконструкция на системите за външно изкуствено осветление на територията на пет населени места в община Ботевград - селата Врачеш, Литаково, Новачене, Скравена и Трудовец съобразно изготвен инвестиционен проект. С изпълнението на проекта се цели привеждането на системите за външно изкуствено осветление в съответствие с нормативните изисквания чрез прилагане на редица енергоспестяващи мероприятия, включващи подмяна на остарелите осветителни тела с висок разход на енергия, така и цялостна модернизация и реконструкция на уличното осветление.

Списък документи
Информационен лист за проекта

2. BG-RRP-1.007-0080 Модернизация на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“, общ. Ботевград

Номер на проект

BG-RRP-1.007-0080

Наименование

„Модернизация на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“, общ. Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

Стойност

Обща стойност на проекта:                 579 585.19 лв.,

от които:

От МВУ:                                                483 785.98 лв.

Национално финансиране:                    95 799.21 лв.

Период на изпълнение

07.12.2023 г. -07.03.2025 г.

Описание на проекта

Проектното предложение е разработено в съответствие с целите и приоритетите на процедурата „Модернизация на образователната среда“. С изпълнението на проекта се цели прилагане на енергоспестяващи мерки на сградата на физкултурния салон на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“, включващи подмяна на съществуващата стара дограма; топлоизолиране на външни стени; топлоизолиране на покрив; смяна на цялата покривна система; предвижда се подмяна на стари осветителни тела с енергоспестяващи LED осветителни тела.

В проекта се предвижда и преустройство за част от помещенията, осигуряване на достъпна архитектурна среда, монтаж на нова спортна настилка с нови баскетболни табла и оборудване със съвременни спортни уреди, отговарящи на Наредба №24 от 10.09.2020г. като част от цялостната модернизация на физкултурния салон и училището като цяло.

Списък документи
Информационен лист за проекта

3. BG-RRP-1.007-0082 Модернизация на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград“, общ. Ботевград

 

Номер на проект

BG-RRP-1.007-0082

Наименование

„Модернизация на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград“, общ. Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

Стойност

Обща стойност на проекта:                 2 312 587.20 лв.,

от които:

От МВУ:                                                1 930 341.38 лв.

Национално финансиране:                     382 245.82 лв.

Период на изпълнение

07.12.2023 г. -07.08.2025 г.

Описание на проекта

Проектното предложение е разработено в съответствие с целите и приоритетите на процедурата „Модернизация на образователната среда“. С изпълнението на проекта се цели прилагане на енергоспестяващи мерки на сграда на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, вкл. цялостна подмяна на съществуващата стара дограма и външни врати; цялостно топлоизолиране на външни стени; топлоизолиране на покрив; предвижда се подмяна на газовия котел и на стари осветителни тела с енергоспестяващи LED осветителни тела.

В проекта се предвижда и преустройство за част от помещенията, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда и съвременно оборудване, отговарящо на Наредба №24 от 10.09.2020г. като част от цялостната модернизация на училището.

Списък документи
Информационен лист за проекта

4. BG-RRP-1.007-0126 Модернизация на ОУ „Любен Каравелов“, общ. Ботевград

 

Номер на проект

BG-RRP-1.007-0126

Наименование

„Модернизация на ОУ „Любен Каравелов“, общ. Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

Стойност

Обща стойност на проекта:                 2 354 038.09 лв.,

от които:

От МВУ:                                                1 964 940.88 лв.

Национално финансиране:                     389 097.21 лв.

Период на изпълнение

07.12.2023 г. - 31.05.2026 г.

Описание на проекта

Проектното предложение е разработено в съответствие с целите и приоритетите на процедурата „Модернизация на образователната среда“. С изпълнението на проекта се цели привеждане в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност на сграда на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец, общ. Ботевград, чрез изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки на сградата на училището. В проекта се предвижда и преустройство за част от помещенията с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда и промяна на предназначението на част от стаите в триетажния корпус за обособяване на многофункционални зони, съобразно идентифицираните нужди от ръководството на образователната институция. Предвидено е оборудване, отговарящо на Наредба №24 от 10.09.2020г. като част от цялостната модернизация на училището като цяло.

Списък документи
Информационен лист за проекта

5. BG-RRP-1.009-0010 Изграждане на Младежки център в община Ботевград

 

Номер на проект

BG-RRP-1.009-0010

Наименование

„Изграждане на Младежки център в община Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

Стойност

Обща стойност на проекта:                 1 796 085.58 лв.,

от които:

От ПВУ:                                                1 553 704.47 лв.

Национално финансиране:                     242 381.11 лв.

Период на изпълнение

17.01.2024 г. - 30.06.2026 г.

Описание на проекта

С проекта община Ботевград цели да отговори на основни предизвикателства, възникващи по отношение на политиките от и за младите хора на територията й, региона и страната като цяло. Необходимостта от планиране и прилагане на мерки, свързани със задържане на младите хора в малки общини; активизиране на местните общности и привличането им в процесите на местно развитие и гражданска активност; намаляване дела на ученици отпадащи от образователната система; повишаване интереса на младите хора към придобиване на ключови компетентности свързани с цифрови, езикови, предприемачески умения; повишаване на тяхната квалификация и възможност за успешна трудова реализация; възпитаването им в ценности като правата на човека, демокрация, върховенство на закона, изискват активни и целенасочени действия от страна на публичните власти. В подкрепа на предното община Ботевград е взела решение за кандидатства с настоящия проект, като подпомогне усилията си за развитие и прилагане на устойчиви младежки политики на местно ниво, които да я превърнат в притегателен център за младите хора живеещи в населените места на общината, а и отвъд нея. Съществен принос към постигане на горното има изграждането на Младежки център, който да развие собствен оперативен капацитет за предоставяне на разнообразни дейности и услуги целящи привличане и активизиране на млади хора с акцент върху тези от уязвими социални групи, в т.ч. и роми, и придаде добавена стойност към полаганите до този момент усилия в тази насока.

Проектът е разработен в сътрудничество с активна местна младежка организация -"Младежко движение за развитие на селските райони в България", която ще бъде партньор на общината и в процеса на изпълнение на проекта.

Основна целева група на проекта са младите хора от община Ботевград на възраст между 13 и 29 г., в т.ч. и от уязвими групи (вкл. роми). Планираните дейности по проекта ще обхванат минимум 450 младежи, поне 20% от които ще бъдат представители на уязвими групи.

Списък документи
Информационен лист за проекта

Назад