Икономически дейности и общинска собственост

Начини на плащане:

  • По банков път.
  • По касов път на гише ЦИОГ.
Списък

1. 2069 Издаване на разрешение за извършване таксиметров превоз на пътници

Наименование на услугата: 2069 Издаване на разрешение за извършване таксиметров превоз на пътници

Правно основание: чл. 24 от Закон за автомобилните превози и  чл.24 от Наредба № 34 за извършване таксиметров превоз на пътници

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец

2.Удостоверение за регистрация.

3.Списък на автомобилите, с които превозвача кандидатства на хартиен носител.

4.Заверени от превозвача копия на контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил.

5.Копия от удостоверенията на „водач на лек таксиметров автомобил”.

6.Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДПК или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване

Такса на административната услуга:

100 лв. на автомобил за година

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи с изискванията на Наредба № 34 за извършване на таксиметров превоз на пътници ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаването на искането. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

 

Наименование на услугата: Издаване на маршрутен пропуск за влизане в ЦГЧ

КОД:

Правно основание: чл.22, ал.11 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец

2.Свидетелство за регистрация на МПС

Такса на административната услуга:

-         200 лв.  за лекотоварни транспортни средства  за календарна година за едно транспортно средство

-         20 лв.на ден за лекотоварни транспортни средства  за календарна година за едно транспортно средство

-          800 лв. за транспортни средства над 4 тона за календарна година за едно транспортно средство

-          80 лв.. за ден за транспортни средства над 4 тона за календарна година за едно транспортно средство

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

2. 2050 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Наименование на услугата: 2050 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Правно основание:

Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление образец

2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър

3. Копие от договор за наем – физически или юридически лица, които са наематели

4. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по закона за туризма

Забележки:

Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;

 

Такса на административната услуга:

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

 Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

3. Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Ботевград

Наименование на услугата: Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Ботевград

КОД:

Правно основание: чл.5 от Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Ботевград

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Ботевград

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата

3.Удостоверение за регистрация, съгласно чл.12 от закона за храните/ при

продажба на хранителни стоки/

4. Свидетелство за регистрация на фискално устройство

Такса на административната услуга:

безплатно

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

 

Наименование на услугата: Упражняване на търговска дейност на открито - на места общинска собственост

КОД:

Правно основание: чл.31 от Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Ботевград

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата

3.Удостоверение за регистрация, съгласно чл.12 от закона за храните / при продажба на хранителни стоки/

4.Удостоверение, че търговеца няма задължения към община Ботевград

5.Удостоверение за наличие или  липса на задължения към местни данъци и такси .

6.Схема, одобрена от гл.архитект на община Ботевград за разполагане, върху терен общинска собственост.

 

Такса на административната услуга:

-          за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини:

на ден/на кв.м.

първа зона – 0.60лв

втора зона – 0.50лв.

трета зона – 0.40лв.

селата       -  0.30лв.

на месец/ на кв.м.

първа зона – 10.00лв.

втора зона –   8.00лв.

трета зона –   6.00лв.

селата       -    5.00лв

Такса за ползване на места, общинска собственост върху които се организират празници, събори, панаири, и др. мероприятия за продажба на стоки – 2.00 лв. на кв.м. на ден.

Такса за разрешение - безплатно

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

4. 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост

Наименование на услугата: 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия  от документи относно общинската собственост 

Правно основание:

-         Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 2

-         Закон за местните данъци и такси – чл.115

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление свободен текст.

Срок на действие на документа

безсрочно

Такса на административната услуга:

3 лв.

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

5. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Наименование на услугата: 2078 Издаване на удостоверение за наличие  или липса на съставен акт за общинска собственост. 

Правно основание:

-         Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4

-         Граждански процесуален кодекс – чл. 587

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец от нотариус.

Срок на действие на документа

безсрочно

Такса на административната услуга:

5 лв.

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

6. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост

Наименование на услугата: 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги  за имотите - общинска собственост. 

Правно основание:

-         Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление свободен текст.

Срок на действие на документа

безсрочно

Такса на административната услуга:

3 лв.

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

7. 2105 Установяване на жилищни нужди-картотекиране

Наименование на услугата: 2105 Установяване на жилищни нужди-картотекиране

Правно основание: Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.     Заявление по образец (изтегли)

2.     Декларация по образец (изтегли)

3.     Служебни бележки за доходите на членовете на семейството за последните 12 месеца

4.     Удостоверение за декларирани данни за членовете на семейството (от Дирекция  „Местни данъци и такси” при община Ботевград

5.     Други

 

Такса за административната услуга:

Няма

Срок за изпълнение на услугата :

 

2 месеца

 

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи с изискванията на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища , ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаването на искането. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията!

 

Адрес и телефон за справка:

 

пл.”Освобождение”№13

етаж 2, стая 29 –Жилищно настаняване

8. Продажба на общински жилища на наематели

Наименование на услугата: Продажба на общински жилища на наематели

 

Правно основание: : чл.47 от ЗОС и  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Заявление по образец (изтегли)

2. Декларация по образец (изтегли)

3. Копие от настанителна заповед

4. Квитанция за платен наем

 

Такса за административната услуга:

 

Няма

 

Срок за изпълнение на услугата :

 

1 месеца след Решение на Общински съвет-Ботевград

 

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи с изискванията на ЗОС и  Наредбата , ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаването на искането. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията!

 

Адрес и телефон за справка:

пл.”Освобождение”№13

етаж 2, стая 29 –Жилищно настаняване

9. Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

 

 

Наименование на услугата:  Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

Правно основание: чл. 587 от Граждански процесуален кодекс и чл.79 от Закона за собствеността

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец

2.Молба – декларация по образец

3.Скица на имота (ако е приложимо)

4.Документ за собственост/за учредяване на вещни права (ако е приложимо)

5.Удостоверение за наследници (ако е приложимо)

Място на подаване на заявлението: гише „Деловодство и информация“, партер на община Ботевград

Такса на административната услуга:

Без такса

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

пл. „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723/69-159 ; 0723/ 69-141

Срок на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок

10. 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Наименование на услугата: 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Правно основание:
Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:
1.Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
2. Копие на документ за собственост на обекта (в случай на промяна на собственика)
3. Копие от документ, удостоверяващ, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
4. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
5. Копия от документи за собственост или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
6. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно тарифата по закона за туризма

Забележки:
Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
 
Такса на административната услуга:

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма
Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
 
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 150 лв.;
 2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 150 лв.;
 3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 50 лв.
(2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
 1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 50 лв.;
 2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 50 лв.;
3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 30 лв.

 Адрес и телефон за справка:
площад „Освобождение“ №13,
Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

 

11. 2047 Категоризиране на места за настаняване

Наименование на услугата: 2047  Категоризиране на места за настаняване

Правно основание:
Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:
1. Заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване – по образец;
2. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата.
3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
4. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.
5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
6. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
 
Забележки:
1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.
 
Такса на административната услуга:
 
Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123 и 124, от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:
1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
д) над 500 стаи – 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
 а) до 20 стаи – 200 лв.;
 б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
 в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
 г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
 д) над 100 стаи – 4000 лв.;
 
3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
 а) за едно легло – 10 лв. на легло;
 б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
 в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;
 
 
Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.
 (2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
 (3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.
 Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:
 1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
 а) до 30 стаи – 450 лв.;
 б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
 в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
 г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
 д) над 500 стаи – 4500 лв.;
2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
 а) до 20 стаи – 180 лв.;
 б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
 в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
 г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
 д) над 100 стаи – 3600 лв.;
 3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
 а) за едно легло – 9 лв. на легло;
 б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
 в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;
 
 Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център – 100 лв.
Чл. 9. За изработване на нова табела за  определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.
 
Срок за изпълнение на услугата:
 
Лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или упълномощено от него лице с  пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на места за настаняване и изискуемите документи в  деловодството на  Община Ботевград, пл.Освобождение № 13.
Експертната комисия по категоризация  на туристически обекти (ЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Закона за туризма, посочени по-горе, предлага на Кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 6 месеца.
 
Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.
 
В случай че ЕККТО констатира нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
 
Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.
 
Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертна работна група за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 1, 2 и 3 съобразно заявената категория от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.
 
Експертната работна група се състоят от председател и членове.
 
Проверките на място се извършват от експертна работна група в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.
 
Определянето на вида и категорията на места за настаняване се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на Кмета на община Ботевград  по предложение на ЕККТО.
 
На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.
 
Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния   кодекс.
 
 Адрес и телефон за справка:
площад „Освобождение“ №13,
Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

 

12. 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Наименование на услугата: 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Правно основание:
Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:
1.Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
2. Копие на документ за собственост на обекта (в случай на промяна на собственика)
3. Копие от документ, удостоверяващ, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
4. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
5. Копия от документи за собственост или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
6. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно тарифата по закона за туризма
Забележки:
Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
 
Такса на административната услуга:

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма
Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
 
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 150 лв.;
 2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 150 лв.;
 3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 50 лв.
(2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
 1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 50 лв.;
 2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 50 лв.;
3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 30 лв.

 Адрес и телефон за справка:
площад „Освобождение“ №13,
Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

13. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Наименование на услугата:  2088  Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Правно основание:
Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:
1. Заявление-декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения – по образец;
2. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата.
3. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
4. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.
5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
6. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
Забележки:
1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.
 
Такса на административната услуга:
 
Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123 и 124, от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:
 
4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
 а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
 б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
 в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
 г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
 д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;
 
Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.
 (2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
 (3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.
 Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:
  4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
 а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
 б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
 в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
 г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
 д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
 Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център – 100 лв.
Чл. 9. За изработване на нова табела за  определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.
 
Срок за изпълнение на услугата:
 
Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице с  пълномощно – оригинал подава лично заявление-декларация за категоризиране на заведения за хранене и развлечения и изискуемите документи в  деловодството на  Община Ботевград, пл.Освобождение № 13.
Експертната комисия по категоризация  на туристически обекти (ЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Закона за туризма, посочени по-горе, предлага на Кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 6 месеца.
 
Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.
 
В случай че ЕККТО констатира нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
 
Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.
 
Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертна работна група за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 1, 2 и 3 съобразно заявената категория от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.
 
Експертната работна група се състоят от председател и членове.
 
Проверките на място се извършват от експертна работна група в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.
 
Определянето на вида и категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на Кмета на община Ботевград  по предложение на ЕККТО.
 
На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.
 
Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния   кодекс.
 
 Адрес и телефон за справка:
площад „Освобождение“ №13,
Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

Списък документи
Издаване на разрешение за извършване таксиметров превоз на пътници
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Заявление за маршрутен пропуск
Заявление за търговска дейност на открито на територията на община Ботевград
Продажба на общински жилища на наематели
Установяване на жилищни нужди-картотекиране
Правилника на Консултативния съвет по туризъм
Заявление - декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
Заявление -декларация за категоризиране на място за настаняване
Заявление за промяна в обстоятелстватаза, вписани в Националния туристически регистър
Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости
Заявление за извършване на обстоятелствена проверка върху имот (на основание чл. 587 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС)
Молба-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка на основание чл. 587 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС)
Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Ботевград

Назад