Икономически дейности и общинска собственост

Начини на плащане:

  • По банков път.
  • По касов път на гише ЦИОГ.
Списък

1. 2069 Издаване на разрешение за извършване таксиметров превоз на пътници

Наименование на услугата: 2069 Издаване на разрешение за извършване таксиметров превоз на пътници

Правно основание: чл. 24 от Закон за автомобилните превози и  чл.24 от Наредба № 34 за извършване таксиметров превоз на пътници

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец

2.Удостоверение за регистрация.

3.Списък на автомобилите, с които превозвача кандидатства на хартиен носител.

4.Заверени от превозвача копия на контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил.

5.Копия от удостоверенията на „водач на лек таксиметров автомобил”.

6.Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДПК или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване

Такса на административната услуга:

100 лв. на автомобил за година

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи с изискванията на Наредба № 34 за извършване на таксиметров превоз на пътници ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаването на искането. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

 

Наименование на услугата: Издаване на маршрутен пропуск за влизане в ЦГЧ

КОД:

Правно основание: чл.22, ал.11 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец

2.Свидетелство за регистрация на МПС

Такса на административната услуга:

-         200 лв.  за лекотоварни транспортни средства  за календарна година за едно транспортно средство

-         20 лв.на ден за лекотоварни транспортни средства  за календарна година за едно транспортно средство

-          800 лв. за транспортни средства над 4 тона за календарна година за едно транспортно средство

-          80 лв.. за ден за транспортни средства над 4 тона за календарна година за едно транспортно средство

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

2. 2050 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Наименование на услугата: 2050 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Правно основание:

Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление образец

2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър

3. Копие от договор за наем – физически или юридически лица, които са наематели

4. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по закона за туризма

Забележки:

Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;

 

Такса на административната услуга:

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

 Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

3. Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Ботевград

Наименование на услугата: Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Ботевград

КОД:

Правно основание: чл.5 от Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Ботевград

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Ботевград

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата

3.Удостоверение за регистрация, съгласно чл.12 от закона за храните/ при

продажба на хранителни стоки/

4. Свидетелство за регистрация на фискално устройство

Такса на административната услуга:

безплатно

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

 

Наименование на услугата: Упражняване на търговска дейност на открито - на места общинска собственост

КОД:

Правно основание: чл.31 от Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Ботевград

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата

3.Удостоверение за регистрация, съгласно чл.12 от закона за храните / при продажба на хранителни стоки/

4.Удостоверение, че търговеца няма задължения към община Ботевград

5.Удостоверение за наличие или  липса на задължения към местни данъци и такси .

6.Схема, одобрена от гл.архитект на община Ботевград за разполагане, върху терен общинска собственост.

 

Такса на административната услуга:

-          за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини:

на ден/на кв.м.

първа зона – 0.60лв

втора зона – 0.50лв.

трета зона – 0.40лв.

селата       -  0.30лв.

на месец/ на кв.м.

първа зона – 10.00лв.

втора зона –   8.00лв.

трета зона –   6.00лв.

селата       -    5.00лв

Такса за ползване на места, общинска собственост върху които се организират празници, събори, панаири, и др. мероприятия за продажба на стоки – 2.00 лв. на кв.м. на ден.

Такса за разрешение - безплатно

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

4. 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост

Наименование на услугата: 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия  от документи относно общинската собственост 

Правно основание:

-         Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 2

-         Закон за местните данъци и такси – чл.115

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление свободен текст.

Срок на действие на документа

безсрочно

Такса на административната услуга:

3 лв.

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

5. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Наименование на услугата: 2078 Издаване на удостоверение за наличие  или липса на съставен акт за общинска собственост. 

Правно основание:

-         Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4

-         Граждански процесуален кодекс – чл. 587

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец от нотариус.

Срок на действие на документа

безсрочно

Такса на административната услуга:

5 лв.

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

6. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост

Наименование на услугата: 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги  за имотите - общинска собственост. 

Правно основание:

-         Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление свободен текст.

Срок на действие на документа

безсрочно

Такса на административната услуга:

3 лв.

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723 / 69-141

7. 2105 Установяване на жилищни нужди-картотекиране

Наименование на услугата: 2105 Установяване на жилищни нужди-картотекиране

Правно основание: Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.     Заявление по образец (изтегли)

2.     Декларация по образец (изтегли)

3.     Служебни бележки за доходите на членовете на семейството за последните 12 месеца

4.     Удостоверение за декларирани данни за членовете на семейството (от Дирекция  „Местни данъци и такси” при община Ботевград

5.     Други

 

Такса за административната услуга:

Няма

Срок за изпълнение на услугата :

 

2 месеца

 

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи с изискванията на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища , ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаването на искането. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията!

 

Адрес и телефон за справка:

 

пл.”Освобождение”№13

етаж 2, стая 29 –Жилищно настаняване

8. Продажба на общински жилища на наематели

Наименование на услугата: Продажба на общински жилища на наематели

 

Правно основание: : чл.47 от ЗОС и  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Заявление по образец (изтегли)

2. Декларация по образец (изтегли)

3. Копие от настанителна заповед

4. Квитанция за платен наем

 

Такса за административната услуга:

 

Няма

 

Срок за изпълнение на услугата :

 

1 месеца след Решение на Общински съвет-Ботевград

 

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи с изискванията на ЗОС и  Наредбата , ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаването на искането. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията!

 

Адрес и телефон за справка:

пл.”Освобождение”№13

етаж 2, стая 29 –Жилищно настаняване

9. Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

 

 

Наименование на услугата:  Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

Правно основание: чл. 587 от Граждански процесуален кодекс и чл.79 от Закона за собствеността

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец

2.Молба – декларация по образец

3.Скица на имота (ако е приложимо)

4.Документ за собственост/за учредяване на вещни права (ако е приложимо)

5.Удостоверение за наследници (ако е приложимо)

Място на подаване на заявлението: гише „Деловодство и информация“, партер на община Ботевград

Такса на административната услуга:

Без такса

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Адрес и телефон за справка:

пл. „Освобождение“ №13,

Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45

тел. 0723/69-159 ; 0723/ 69-141

Срок на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок

10. 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Наименование на услугата: 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Правно основание:
Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:
1.Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
2. Копие на документ за собственост на обекта (в случай на промяна на собственика)
3. Копие от документ, удостоверяващ, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
4. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
5. Копия от документи за собственост или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
6. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно тарифата по закона за туризма

Забележки:
Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
 
Такса на административната услуга:

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма
Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
 
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 150 лв.;
 2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 150 лв.;
 3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 50 лв.
(2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
 1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 50 лв.;
 2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 50 лв.;
3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 30 лв.

 Адрес и телефон за справка:
площад „Освобождение“ №13,
Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

 

11. 2047 Категоризиране на места за настаняване

Наименование на услугата: 2047  Категоризиране на места за настаняване

Правно основание:
Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:
1. Заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване – по образец;
2. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата.
3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
4. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.
5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
6. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
 
Забележки:
1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.
 
Такса на административната услуга:
 
Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123 и 124, от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:
1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
д) над 500 стаи – 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
 а) до 20 стаи – 200 лв.;
 б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
 в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
 г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
 д) над 100 стаи – 4000 лв.;
 
3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
 а) за едно легло – 10 лв. на легло;
 б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
 в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;
 
 
Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.
 (2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
 (3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.
 Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:
 1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
 а) до 30 стаи – 450 лв.;
 б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
 в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
 г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
 д) над 500 стаи – 4500 лв.;
2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
 а) до 20 стаи – 180 лв.;
 б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
 в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
 г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
 д) над 100 стаи – 3600 лв.;
 3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
 а) за едно легло – 9 лв. на легло;
 б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
 в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;
 
 Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център – 100 лв.
Чл. 9. За изработване на нова табела за  определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.
 
Срок за изпълнение на услугата:
 
Лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или упълномощено от него лице с  пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на места за настаняване и изискуемите документи в  деловодството на  Община Ботевград, пл.Освобождение № 13.
Експертната комисия по категоризация  на туристически обекти (ЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Закона за туризма, посочени по-горе, предлага на Кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 6 месеца.
 
Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.
 
В случай че ЕККТО констатира нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
 
Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.
 
Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертна работна група за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 1, 2 и 3 съобразно заявената категория от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.
 
Експертната работна група се състоят от председател и членове.
 
Проверките на място се извършват от експертна работна група в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.
 
Определянето на вида и категорията на места за настаняване се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на Кмета на община Ботевград  по предложение на ЕККТО.
 
На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.
 
Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния   кодекс.
 
 Адрес и телефон за справка:
площад „Освобождение“ №13,
Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

 

12. 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Наименование на услугата: 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Правно основание:
Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:
1.Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
2. Копие на документ за собственост на обекта (в случай на промяна на собственика)
3. Копие от документ, удостоверяващ, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
4. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
5. Копия от документи за собственост или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта (при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта)
6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
6. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно тарифата по закона за туризма
Забележки:
Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
 
Такса на административната услуга:

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма
Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
 
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 150 лв.;
 2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 150 лв.;
 3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 50 лв.
(2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
 1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 50 лв.;
 2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 50 лв.;
3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 30 лв.

 Адрес и телефон за справка:
площад „Освобождение“ №13,
Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

13. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Наименование на услугата:  2088  Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Правно основание:
Закон за туризма / в сила от 26.03.2013г./

Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване категорията , приета с ПМС 217/17.08.2015г.

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Правилник за организация и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти.

Необходими документи за изпълнение на услугата:
1. Заявление-декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения – по образец;
2. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата.
3. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
4. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.
5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
6. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
Забележки:
1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.
 
Такса на административната услуга:
 
Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123 и 124, от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:
 
4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
 а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
 б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
 в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
 г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
 д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;
 
Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.
 (2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
 (3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.
 Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:
  4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
 а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
 б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
 в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
 г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
 д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
 Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център – 100 лв.
Чл. 9. За изработване на нова табела за  определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.
 
Срок за изпълнение на услугата:
 
Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице с  пълномощно – оригинал подава лично заявление-декларация за категоризиране на заведения за хранене и развлечения и изискуемите документи в  деловодството на  Община Ботевград, пл.Освобождение № 13.
Експертната комисия по категоризация  на туристически обекти (ЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Закона за туризма, посочени по-горе, предлага на Кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 6 месеца.
 
Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.
 
В случай че ЕККТО констатира нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
 
Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.
 
Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертна работна група за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 1, 2 и 3 съобразно заявената категория от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.
 
Експертната работна група се състоят от председател и членове.
 
Проверките на място се извършват от експертна работна група в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.
 
Определянето на вида и категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на Кмета на община Ботевград  по предложение на ЕККТО.
 
На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.
 
Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния   кодекс.
 
 Адрес и телефон за справка:
площад „Освобождение“ №13,
Отдел: „Икономически дейности и общинска собственост “,  етаж 2, стая 45тел. 0723 / 69-141

14. 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

Наименование на услугата: 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

Правно основание: Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8, ал. 2; чл. 8, ал. 3

Необходими документи за изпълнение на услугата:

Заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 

·         Техничeски или работен проект, съгласуван с МВР и след съгласуване с главния архитект на общината

·         Копие от документ за собственост на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

 

Такса на административната услуга:

Без такса

Срок за изпълнение на услугата:

30 дни

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

Наименование на услугата: 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

 

Правно основание: Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, приета с ПМС №182/31.07.1996г. - чл. 5

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.  Заявление по образец

2.  Удостоверение за въвеждане в експлоатация;

3.  Протоколи от микробиологични и физикохимични резултати на проби вода;

4.  Документи за правоспособност на спасителите.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

 

Такса на административната услуга:

Без такса

Срок за изпълнение на услугата:

15 дни

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

16. 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Наименование на услугата: 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

Правно основание: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.  Документ за собственост (при необходимост);

2.  Скица на имота;

3.  Удостоверение за наследници (при необходимост).

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

5,00 лв.

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок

17. 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

Наименование на услугата: 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

 

Правно основание: Закон за общинската собственост - чл. 8, ал. 2

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да заявите услугата е необходимо да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

·         Копие от документ за собственост

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

Без такса

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

18. 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Наименование на услугата: 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

 

Правно основание: Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл.20

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец;

2.      Копие на големия талон; 

3.      Документ за платена такса;

4.      За заявяване по електронен път е необходимо да притежавате валидно Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)!

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

дневен - 20,00лв. , 80,00лв. /над 4т./

годишен - 200,00лв., 800,00лв. /над 4т./

Срок за изпълнение на услугата:

3 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

19. 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

Наименование на услугата: 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

 

Правно основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 34, ал. 1

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 

1.      Копие от актуална скица на имота/имотите (при необходимост);

2.      Копие на документ, доказващ собствеността/законното ползване на имота/имотите (при необходимост);

3.      Копие от протокол за трасиране на имота;

4.      Договор за независим надзор (технически контрол) - копие.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

Без такса

Срок за изпълнение на услугата:

30 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

20. 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Наименование на услугата: 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Правно основание: Закон за туризма - чл. 133, ал. 3, във връзка с

Преходни и заключителни разпоредби - §. 5

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

·         Заявление по образец; 

·         Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър /за ЮЛ/;

·         Декларация, че юрид. лице не е в процедура на ликвидация и несъстоятелност / за ЮЛ/;

·         Документ за платена такса;

·         Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация - разрешение за ползване или Акт 16 /за ЮЛ/;

·         Заявление /попълва се и се входира в програмен продукт в Общински информационен център/;

·         Копие от договор за наем /за ЮЛ и ФЛ/;

·         Копие от документи за собственост /за ЮЛ и ФЛ/;

·         Копие от документи, удостоверяващи профес. и езикова квалификация на управителя на туристическия обект /за ЮЛ/;

·         Копие от лична карта - за отседнал в населеното място, където се намира обекта /ФЛ/;

·         Нотариално заверено изрично пълномощно /в случите на искане от други лица/.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

За потвърждаване на категория:

Клас А

до 30 стаи – 450лв.

от 31 до 150 стаи – 1000 лв.

от 151 до 300 стаи – 1700 лв.

от 301 до 500 стаи – 2500 лв.

над 500 стаи – 4500 лв.

Клас Б

до 20 стаи – 180 лв.

от 21 до 40 стаи – 360 лв.

от 41 до 60 стаи – 850 лв.

от 61 до 100 стаи – 1800 лв.

над 100 стаи – 3600 лв.

За бунгала и къмпинги за легло, паркомясто, палатка – 9 лв. на брой

Заведения за хранене и развлечение

до 20 места за сядане  - 130 лв.

от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.

от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.

от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.

над 300 места за сядане – 1800 лв.

 

За промяна на категория - 100,00 лв.

Срок за изпълнение на услугата:

За промяна – 30 дни, за потвърждаване на категория – до 3 месеца

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

21. 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Наименование на услугата: 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

 

Правно основание: Закон за туризма - чл. 145

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

·         Заявление за издаване на дубликат по образец;

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

100.00 лв

Срок за изпълнение на услугата:

3 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

22. 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Наименование на услугата: 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

Правно основание: Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 32

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

5,00 лв.

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

23. 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

Наименование на услугата: 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

 

Правно основание: Закон за насърчаване на инвестициите - чл. 18, ал. 5

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

Без такса

Срок за изпълнение на услугата:

30 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

24. 2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

Наименование на услугата: 2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

 

Правно основание: Закон за управление на етажната собственост - чл. 4, ал. 2

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 

1.Заверено копие от Протокол на общото събрание, на което е прието решението.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

Без такса

Срок за изпълнение на услугата:

30 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

25. 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Наименование на услугата: 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

 

Правно основание: Закон за защита от шума в околната среда - чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 

  1. Копие от Становище на Регионална здравна инспекция;
  2. Други документи, съобразно изискванията на Общинска администрация.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦИОГ – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

Без такса

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

Списък документи
Издаване на разрешение за извършване таксиметров превоз на пътници
Заявление за маршрутен пропуск
Заявление за търговска дейност на открито на територията на община Ботевград
Продажба на общински жилища на наематели
Установяване на жилищни нужди-картотекиране
Правилника на Консултативния съвет по туризъм
Заявление - декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
Заявление -декларация за категоризиране на място за настаняване
Заявление за промяна в обстоятелстватаза, вписани в Националния туристически регистър
Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости
Заявление за извършване на обстоятелствена проверка върху имот (на основание чл. 587 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС)
Молба-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка на основание чл. 587 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС)
Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Ботевград
Заявление за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост или за възстановен общински имот
Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
Заявление за издаване на разрешително за ползване на плувен басейн през летния сезон
Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Заявление за справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Заявление за прекратяване на категория на туристически обект
Заявление за издаване на заповед за изземване на имот
Заявление за издаване на удостоверение
Заявление за издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
Заявление по чл. 2, ал. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Заявление за издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

Назад