ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Списък

1. Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-8.003-0024-C01

Наименование:

Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

18.10.2016

Дата на приключване:

18.10.2020

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Настоящото проектно предложение предвижда участие в общо четири събития, представляващи специализирани обучения, семинари и конференции по темите засягащи прилагането на мерки за енергийна ефективност във връзка с проекти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.“

Финансова информация

Общ бюджет:

51 200.00 BGN

2. "Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"

Идентификация

Номер на проект:

BG05FMOP001-3.002-0196-C01

Наименование:

"Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ФЕПНЛ ==> Храни

Начална дата:

01.10.2016

Дата на приключване:

30.04.2017

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Проектът "Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград" ще се реализира на територията на община Ботевград и ще предоставя услугата "Обществена трапезария", като ще обхване широк кръг от нуждаещи се лица с цел подкрепа на социално уязвими групи.

Финансова информация

Общ бюджет:

51 713.20 BGN

 

3. Предоставяне на социални услуги в община Ботевград

Идентификация

Номер на проект:

BG05M9OP001-2.002-0255-C01

Наименование:

Предоставяне на социални услуги в община Ботевград

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси

Начална дата:

01.06.2016

Дата на приключване:

01.02.2018

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Настоящото проектно предложение на община Ботевград е резултат от прилагане на разнообразни социални политики през предходния програмен период. Чрез него ще се предоставят интегрирани услуги за лицата с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността и в домашна среда чрез създаване на Център за социално включване.

Финансова информация

Общ бюджет:

499 995.00 BGN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на проект:

BG05FMOP001-3.002-0196-C04

Наименование:

"Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Начална дата:

01.10.2016

Дата на приключване:

31.12.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Проектът "Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"  се реализира на територията на община Ботевград и предоставя услугата "Обществена трапезария", като обхваща широк кръг от нуждаещи се лица с цел подкрепа на социално уязвими групи. Осигуряването на топлия обяд е възложено по реда на чл.20, ал.4., т.2 от ЗОП, код по CVP 55521000-8 Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата /Приложение № 2 от ЗОП/ по сключен договор с ЕТ "Деси -92 - Миряна Йотова". Топлият обяд е приготвян и пакетиран в "Кухня майка /кетъринг/" в с. Врачеш, ул."Патриарх Евтимий" №47.

Топлият обяд е  раздаван в "Обществена трапезария", намираща се в гр. Ботевград, ул."Хан Аспарух" №2 в дните от понеделник до петък. На трудноподвижните лица и лицата живеещи извън Ботевград доставката на храната се доставя по домовете.

Проектът обхваща 170 лица от следните целеви групи: - самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; - лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях. Ястията /супа, основно ястие и хляб/ са приготвяни със собствени хранителни продукти на ЕТ "Деси -92 - Миряна Йотова" по сезонни рецепти и рецептурник одобрен от БАБХ. Обслужването в "обществената трапезария" се извършва в обстановка и начин зачитащ личността на потребителите.

Финансова информация

Общ бюджет:

359 198.42 BGN

 

 

Номер на проект:

BG05M9OP001-2.005-0035-C01

Наименование:

"Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица“

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ОП Развитие на човешките ресурси

Начална дата:

30.04.2017

Дата на приключване:

31.12.2018

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Проектът включва  интегриран подход чрез реализация на дейности, насочени към предоставяне на социални услуги за деца и възрастни хора с увреждания, подобряване достъпа до заетост за хора с увреждания и създаване на реални условия за връщане на пазара на труда на лицата, които полагат грижа за хората с увреждания. По проекта е разкрита социална услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 40 потребители  и е доставено оборудване за центъра; преминали през обучение и обхванати в заетост за срок от шест месеца са 6 лица; провежда се индивидуална и групова подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждания; предоставени са посреднически услуги на пазара на труда за 13 лица.

Финансова информация

Общ бюджет:

391 157.36 BGN

 

4. СВ007.1.21.066 - Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац

Идентификация

Номер на проект:

СВ007.1.21.066

Наименование:

Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Партньори:

БК Aктавис Aкадеми, Лесковац, Сърбия

Фондация „Съвременност“ , Ботевград, България

Източник на финансиране:

Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Начална дата:

29.11.2016

Дата на приключване:

28.11.2018

Статус:

В процес на изпълнениеææ

Описание

Описание на проекта:

Основна цел на настоящия проект е изграждане на модерна, мотивираща и стимулираща  среда за формиране на бъдещи  баскетболисти, които чрез спорта да придобият знания, умения, качества и нагласи в сферата на предприемачеството, необходими за успешна бъдеща реализация и икономическа независимост. За целта проектът предвижда изработване на Програма за обучение, уеб базирана платформа за  управление и отчитане изпълнението на програмата за обучение, модернизиране и  строително ремонтни дейности в спортна зала „Балкан”, преименувана на „Георги Христов“ и оборудване на спортна зала „Арена Ботевград”. Сред предвидените дейности при изпълнението на проекта са организирането на 2 турнира и на 2 летни лагера – един в община Ботевград и един в община Лесковац.

Финансова информация

Общ бюджет:

598 951.64 EUR

 

 

 

5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0159-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         1 839 306,34 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       1 492 079,87 лв.

Национално съфинансиране:                         263 308,21 лв.

Съфинансиране от бенефициента:                  83 918,26 лв.

 

Начална дата:

11.10.2016

 

Дата на приключване:

11.04.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за административната сграда на Община Ботевград ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната й ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07.2009 г. и други мерки, предвидени в техническия паспорт на сградата.

 

6. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0057-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         1 281 910,21 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       1 018 223,68 лв.

Национално съфинансиране:                         179 686,53 лв.

Съфинансиране от бенефициента:                  84 000,00 лв.

 

Начална дата:

26.09.2016

 

Дата на приключване:

26.03.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

Основната цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради от културната инфраструктура, в частност на Читалище „Христо Ботев 1884”, в гр. Ботевград и подобряване на условията за работа на служителите и самодейните състави и привеждане на сградата в съответствие с нормативните изисквания за достъпна среда.

 

7. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0083-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         1 387 413,98 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       1 175 209,66 лв.

Национално съфинансиране:                         207 389,92 лв.

Съфинансиране от бенефициента:                    4 814,40 лв.

 

Начална дата:

19.09.2016

 

Дата на приключване:

19.03.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за три сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност - сградата на ПМГ, сградата на физкултурния салон към нея и детско заведение ,,Детелина“, гр. Ботевград

 

8. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0096-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         357 387,50 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       299 529,38 лв.

Национално съфинансиране:                        52 858,12 лв.

Съфинансиране от бенефициента:                 5 000,00 лв.

 

Начална дата:

16.09.2016

 

Дата на приключване:

16.09.2018

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

Настоящият проект цели повишаване на енергийната ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград. Това е сградата, ползвана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Ботевград (РСПБЗН – гр. Ботевград).

 

9. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1

 

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0071-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1

 

Бенефициент:

 ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:             806 796,71 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                           685 777,21 лв.

Национално съфинансиране:          121 019,50 лв.

 

Начална дата:

01.09.2016

 

Дата на приключване:

04.04.2019

 

Статус:

в процес на изпълнение 

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за две сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград – Жилищен блок „Христо Ботев“, находящ се на бул. „Трети Март“ № 81 и Жилищен блок „Здравец“, находящ се на ул. „Стефан Караджа“ № 4 ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност,  както и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г.

 

 

10. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0168-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:             1 389 063,19 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                           1 180 703,70 лв.

Национално съфинансиране:             208 359,49 лв.

 

Начална дата:

09.11.2016

 

Дата на приключване:

09.05.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за пет сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. - Жилищен блок ,,Любен Каравелов“, находящ се на ул. ”Любен Каравелов” №50, Жилищен блок „Лопянска гора", находящ се в ж.к. „Васил Левски“, бл. 7, вх. А, Б, В, Жилищен блок ,,Извор“ и ,„Ленин”, находящ се на бул. ”Трети март” №55, вх.Б и В, Жилищен блок ,,Бенковска“, находящ се на ул. ”Бенковска” №17 и Жилищен блок ,,Домът“, находящ се на ул. ”17-ти ноември” №57

 

11. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3

 

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0171-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:             1 518 915,66 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                           1 291 078,32 лв.

Национално съфинансиране:             227 837,34 лв.

 

Начална дата:

09.11.2016

 

Дата на приключване:

09.05.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за шест сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. - Жилищен блок „Преслав 12'', находящ се на ул. ”Преслав” №12, Жилищен блок „Славейков 21-23”, на ул. ”Славейков” №21 и №23", Жилищен блок ,, Блок 23”, в ж.к. ”Васил Левски” бл.23, вх.А,Б,В, Жилищен блок ,, Елица”, в ж.к. ”Васил Левски” бл.22, вх.А, Б, жилищен блок ,, Бреза”, на ул. ”Божко Божилов” №7“ и Жилищен блок ,,Рила 2'', на ул. ”Цар Иван Шишман” №28

 

12. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0176-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:             1 057 537,80 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                              898 907,15 лв.

Национално съфинансиране:             158 630,65 лв.

Начална дата:

01.11.2016

Дата на приключване:

01.05.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

В рамките на проекта за пет сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. - Жилищен блок ,,Орхание“, находящ се в ж.к. ”Васил Левски“, бл.1, Жилищен блок „Хармония", находящ се на ул. „Васил Левски“, №3, Жилищен блок ,,Боженишки урвич 2, находящ се на бул. ”Боженишки урвич” №2, вх.А, Б и В, Жилищен блок ,,Дружба“, находящ се на бул. ”България” №16 и Жилищен блок „Слънце", находящ се в ж.к. ”Васил Левски“, бл.21

13. Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград

 

 Идентификация

Номер на проект:

BG16M1OP002-2.002-0016-C01

Наименование:

Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Начална дата:

12.04.2018

Дата на приключване:

12.03.2021

Статус:

В процес на изпълнение

 Описание

Описание на проекта:

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци /БО/ от членовете на РСУО – регион Ботевград чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани БО и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. В рамките на проекта се предвижда изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на дейности по изграждане на инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и на инсталация за предварително третиране на смесено събраните БО. Капацитетът на инсталацията за компостиране е 2770 т/год., като е избран технологичен процес с аеробно разграждане в двустранно обслужваеми открити компостни купове без принудителна аерация. Каптацитетът на инсталацията за предварително третиране на смесени БО е до 9000 т/год, включваща сортиране и отделяне на рециклируемите фракции и модул за стабилизиране на подситовата фракция. В резултат от изпълнението на проекта ще се намали въздействието върху околната среда, причинено от образуваните отпадъци, ще се подобри ефективността на използване на ресурсите и ще се стимулират инвестициите в областта на управление на отпадъците.

Финансова информация

Общ бюджет на проекта:

9 600 617.51 BGN

Размер на БФП:

7 240 028.40 BGN

14. "Подай ръка"

 

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-5.001-0045-C01

 

Наименование:

Подай ръка

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         932 821,31 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       746 498,97 лв.

Съфинансиране от бенефициента:              186 322,34 лв.

 

Начална дата:

30.03.2018

 

Дата на приключване:

30.03.2020

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта се включват дейности за подобряването и модернизирането на съществуващата инфраструктура за 2 обекта на интервенция - „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, така че да отговорят на съществуващите функционални изисквания и насоките за изграждане на подходяща инфраструктура съобразно релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Основните цели на проектното предложение са: Създаване на реални условия за предоставяне на широк набор от социални услуги в общността, които заменят институционалната грижа чрез модернизиране на съществуващата инфраструктура; Изграждане на ЦОП и ДЦПДУТС, в пълно съответствие с Общинската стратегия за социални услуги и стимулиране на социалната интеграция на уязвимите групи, улесняване достъпа до широк набор от услуги за деца в неравностойно положение, включително деца с увреждания.

 

 

15. Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки

 

 

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG05M9OP001-4.003-0046-C01

 

Наименование:

„Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         123637,76 лв.,  от които:

От ЕСФ:                                                         117455,87 лв.

Национално финансиране:                               6181,89 лв.

 

Начална дата:

07.02.2019г.

 

Дата на приключване:

07.09.2020г.

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

Маргинализацията е състояние, в което хората живеят на ръба поради силно ограничен достъп до ресурси и възможности, необходими за достоен живот. Около 20-30 семейства в община Ботевград изпитват взаимно допълващи се елементи на икономическа, социална, здравна, образователна, жилищна, правна и т.н. изолация, както и са подложени на стигматизация. Общинската администрация в Ботевград се стреми да подобри тяхния статус, но се нуждае от различни иновации, приложими на местно ниво, за трудово, здравно, образователно и т.н. включване на маргинализирани групи. Проектът на "Националния институт по здравеопазване и социални грижи", Финладния насочен към увеличаване на възможностите за заетост на лица, отдалечени от пазара на труда, чрез разработване на иновативни начини за използване на социални критерии в обществените поръчки, може да осигури така необходимите социални иновации за интегриране или реинтегриране на маргинализирани роми на пазара на труда.

Общата транснационална цел е да се проучи как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, отдалечени от пазара на труда с много ниско образование и професионален опит чрез прилагане на критерии за заетост в обществените поръчки чрез участие в организираните от Националния институт по здравеопазване и социални грижи (THL) семинари, както и чрез обмен на информация относно проведените обществени поръчки с критерии за заетост в град Хелзинки и Вантаа, дейности в Хелзинки с акцент върху ромското население, както и проучвания на THL в тази област. От своя страна община Ботевград ще бъде отговорна за адаптиране и валидиране на използването на социални критерии в обществените поръчки с цел интегриране и реинтегриране на пазара на труда; да информира хората в маргинализираните групи за новооткритите възможности въз основа на социалните критерии в обществените поръчки; да организира оценката на постигнатите резултати; да разпространи както положителните, така и негативните резултати.

 

16. Хетеротопии - СВ007.2.11.224

 

Идентификация

Номер на проект:

СВ007.2.11.224

Наименование:

ХЕТЕРОТОПИИ

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Партньори:

Народен музей, гр. Лесковац, Сърбия

 

Източник на финансиране:

Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Начална дата:

17.05.2019

Дата на приключване:

16.05.2021

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Основна цел на  проекта е повишаване на туристическата атрактивност на различни културно-информационни ядра, включени в трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество и инвестиращи в развитие на социалния капитал на Ботевград-Лесковац за насърчаване устойчивото развитие на културен туризъм и природата в града, за подобряване качеството на живот в трансграничния район и стимулиране на процесите на опознаване, разбиране и интегриране на общностите в общото европейско културно-информационно пространство.

Финансова информация

Общ бюджет:

521 488.33 EUR

 

 

Списък документи
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6
Красива община
Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград

Назад