ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Списък

1. Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-8.003-0024-C01

Наименование:

Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

18.10.2016

Дата на приключване:

18.10.2020

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Настоящото проектно предложение предвижда участие в общо четири събития, представляващи специализирани обучения, семинари и конференции по темите засягащи прилагането на мерки за енергийна ефективност във връзка с проекти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.“

Финансова информация

Общ бюджет:

51 200.00 BGN

2. "Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"

Идентификация

Номер на проект:

BG05FMOP001-3.002-0196-C01

Наименование:

"Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ФЕПНЛ ==> Храни

Начална дата:

01.10.2016

Дата на приключване:

30.04.2017

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Проектът "Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград" ще се реализира на територията на община Ботевград и ще предоставя услугата "Обществена трапезария", като ще обхване широк кръг от нуждаещи се лица с цел подкрепа на социално уязвими групи.

Финансова информация

Общ бюджет:

51 713.20 BGN

 

3. Предоставяне на социални услуги в община Ботевград

Идентификация

Номер на проект:

BG05M9OP001-2.002-0255-C01

Наименование:

Предоставяне на социални услуги в община Ботевград

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси

Начална дата:

01.06.2016

Дата на приключване:

01.02.2018

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Настоящото проектно предложение на община Ботевград е резултат от прилагане на разнообразни социални политики през предходния програмен период. Чрез него ще се предоставят интегрирани услуги за лицата с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността и в домашна среда чрез създаване на Център за социално включване.

Финансова информация

Общ бюджет:

499 995.00 BGN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на проект:

BG05FMOP001-3.002-0196-C04

Наименование:

"Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Начална дата:

01.10.2016

Дата на приключване:

31.12.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Проектът "Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"  се реализира на територията на община Ботевград и предоставя услугата "Обществена трапезария", като обхваща широк кръг от нуждаещи се лица с цел подкрепа на социално уязвими групи. Осигуряването на топлия обяд е възложено по реда на чл.20, ал.4., т.2 от ЗОП, код по CVP 55521000-8 Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата /Приложение № 2 от ЗОП/ по сключен договор с ЕТ "Деси -92 - Миряна Йотова". Топлият обяд е приготвян и пакетиран в "Кухня майка /кетъринг/" в с. Врачеш, ул."Патриарх Евтимий" №47.

Топлият обяд е  раздаван в "Обществена трапезария", намираща се в гр. Ботевград, ул."Хан Аспарух" №2 в дните от понеделник до петък. На трудноподвижните лица и лицата живеещи извън Ботевград доставката на храната се доставя по домовете.

Проектът обхваща 170 лица от следните целеви групи: - самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; - лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях. Ястията /супа, основно ястие и хляб/ са приготвяни със собствени хранителни продукти на ЕТ "Деси -92 - Миряна Йотова" по сезонни рецепти и рецептурник одобрен от БАБХ. Обслужването в "обществената трапезария" се извършва в обстановка и начин зачитащ личността на потребителите.

Финансова информация

Общ бюджет:

359 198.42 BGN

 

 

Номер на проект:

BG05M9OP001-2.005-0035-C01

Наименование:

"Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица“

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ОП Развитие на човешките ресурси

Начална дата:

30.04.2017

Дата на приключване:

31.12.2018

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Проектът включва  интегриран подход чрез реализация на дейности, насочени към предоставяне на социални услуги за деца и възрастни хора с увреждания, подобряване достъпа до заетост за хора с увреждания и създаване на реални условия за връщане на пазара на труда на лицата, които полагат грижа за хората с увреждания. По проекта е разкрита социална услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 40 потребители  и е доставено оборудване за центъра; преминали през обучение и обхванати в заетост за срок от шест месеца са 6 лица; провежда се индивидуална и групова подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждания; предоставени са посреднически услуги на пазара на труда за 13 лица.

Финансова информация

Общ бюджет:

391 157.36 BGN

 

4. СВ007.1.21.066 - Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац

Идентификация

Номер на проект:

СВ007.1.21.066

Наименование:

Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Партньори:

БК Aктавис Aкадеми, Лесковац, Сърбия

Фондация „Съвременност“ , Ботевград, България

Източник на финансиране:

Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Начална дата:

29.11.2016

Дата на приключване:

28.11.2018

Статус:

В процес на изпълнениеææ

Описание

Описание на проекта:

Основна цел на настоящия проект е изграждане на модерна, мотивираща и стимулираща  среда за формиране на бъдещи  баскетболисти, които чрез спорта да придобият знания, умения, качества и нагласи в сферата на предприемачеството, необходими за успешна бъдеща реализация и икономическа независимост. За целта проектът предвижда изработване на Програма за обучение, уеб базирана платформа за  управление и отчитане изпълнението на програмата за обучение, модернизиране и  строително ремонтни дейности в спортна зала „Балкан”, преименувана на „Георги Христов“ и оборудване на спортна зала „Арена Ботевград”. Сред предвидените дейности при изпълнението на проекта са организирането на 2 турнира и на 2 летни лагера – един в община Ботевград и един в община Лесковац.

Финансова информация

Общ бюджет:

598 951.64 EUR

 

 

 

5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0159-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         1 839 306,34 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       1 492 079,87 лв.

Национално съфинансиране:                         263 308,21 лв.

Съфинансиране от бенефициента:                  83 918,26 лв.

 

Начална дата:

11.10.2016

 

Дата на приключване:

11.04.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за административната сграда на Община Ботевград ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната й ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07.2009 г. и други мерки, предвидени в техническия паспорт на сградата.

 

6. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0057-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         1 281 910,21 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       1 018 223,68 лв.

Национално съфинансиране:                         179 686,53 лв.

Съфинансиране от бенефициента:                  84 000,00 лв.

 

Начална дата:

26.09.2016

 

Дата на приключване:

26.03.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

Основната цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради от културната инфраструктура, в частност на Читалище „Христо Ботев 1884”, в гр. Ботевград и подобряване на условията за работа на служителите и самодейните състави и привеждане на сградата в съответствие с нормативните изисквания за достъпна среда.

 

7. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0083-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         1 387 413,98 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       1 175 209,66 лв.

Национално съфинансиране:                         207 389,92 лв.

Съфинансиране от бенефициента:                    4 814,40 лв.

 

Начална дата:

19.09.2016

 

Дата на приключване:

19.03.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за три сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност - сградата на ПМГ, сградата на физкултурния салон към нея и детско заведение ,,Детелина“, гр. Ботевград

 

8. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0096-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         357 387,50 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       299 529,38 лв.

Национално съфинансиране:                        52 858,12 лв.

Съфинансиране от бенефициента:                 5 000,00 лв.

 

Начална дата:

16.09.2016

 

Дата на приключване:

16.09.2018

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

Настоящият проект цели повишаване на енергийната ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград. Това е сградата, ползвана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Ботевград (РСПБЗН – гр. Ботевград).

 

9. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1

 

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0071-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1

 

Бенефициент:

 ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:             806 796,71 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                           685 777,21 лв.

Национално съфинансиране:          121 019,50 лв.

 

Начална дата:

01.09.2016

 

Дата на приключване:

04.04.2019

 

Статус:

в процес на изпълнение 

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за две сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград – Жилищен блок „Христо Ботев“, находящ се на бул. „Трети Март“ № 81 и Жилищен блок „Здравец“, находящ се на ул. „Стефан Караджа“ № 4 ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност,  както и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г.

 

 

10. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0168-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:             1 389 063,19 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                           1 180 703,70 лв.

Национално съфинансиране:             208 359,49 лв.

 

Начална дата:

09.11.2016

 

Дата на приключване:

09.05.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за пет сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. - Жилищен блок ,,Любен Каравелов“, находящ се на ул. ”Любен Каравелов” №50, Жилищен блок „Лопянска гора", находящ се в ж.к. „Васил Левски“, бл. 7, вх. А, Б, В, Жилищен блок ,,Извор“ и ,„Ленин”, находящ се на бул. ”Трети март” №55, вх.Б и В, Жилищен блок ,,Бенковска“, находящ се на ул. ”Бенковска” №17 и Жилищен блок ,,Домът“, находящ се на ул. ”17-ти ноември” №57

 

11. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3

 

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0171-C01

 

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:             1 518 915,66 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                           1 291 078,32 лв.

Национално съфинансиране:             227 837,34 лв.

 

Начална дата:

09.11.2016

 

Дата на приключване:

09.05.2019

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта за шест сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. - Жилищен блок „Преслав 12'', находящ се на ул. ”Преслав” №12, Жилищен блок „Славейков 21-23”, на ул. ”Славейков” №21 и №23", Жилищен блок ,, Блок 23”, в ж.к. ”Васил Левски” бл.23, вх.А,Б,В, Жилищен блок ,, Елица”, в ж.к. ”Васил Левски” бл.22, вх.А, Б, жилищен блок ,, Бреза”, на ул. ”Божко Божилов” №7“ и Жилищен блок ,,Рила 2'', на ул. ”Цар Иван Шишман” №28

 

12. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0176-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:             1 057 537,80 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                              898 907,15 лв.

Национално съфинансиране:             158 630,65 лв.

Начална дата:

01.11.2016

Дата на приключване:

01.05.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

В рамките на проекта за пет сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. - Жилищен блок ,,Орхание“, находящ се в ж.к. ”Васил Левски“, бл.1, Жилищен блок „Хармония", находящ се на ул. „Васил Левски“, №3, Жилищен блок ,,Боженишки урвич 2, находящ се на бул. ”Боженишки урвич” №2, вх.А, Б и В, Жилищен блок ,,Дружба“, находящ се на бул. ”България” №16 и Жилищен блок „Слънце", находящ се в ж.к. ”Васил Левски“, бл.21

13. Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград

 

 Идентификация

Номер на проект:

BG16M1OP002-2.002-0016-C01

Наименование:

Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Начална дата:

12.04.2018

Дата на приключване:

12.03.2021

Статус:

В процес на изпълнение

 Описание

Описание на проекта:

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци /БО/ от членовете на РСУО – регион Ботевград чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани БО и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. В рамките на проекта се предвижда изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на дейности по изграждане на инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и на инсталация за предварително третиране на смесено събраните БО. Капацитетът на инсталацията за компостиране е 2770 т/год., като е избран технологичен процес с аеробно разграждане в двустранно обслужваеми открити компостни купове без принудителна аерация. Каптацитетът на инсталацията за предварително третиране на смесени БО е до 9000 т/год, включваща сортиране и отделяне на рециклируемите фракции и модул за стабилизиране на подситовата фракция. В резултат от изпълнението на проекта ще се намали въздействието върху околната среда, причинено от образуваните отпадъци, ще се подобри ефективността на използване на ресурсите и ще се стимулират инвестициите в областта на управление на отпадъците.

Финансова информация

Общ бюджет на проекта:

9 600 617.51 BGN

Размер на БФП:

7 240 028.40 BGN

14. "Подай ръка"

 

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG16RFOP001-5.001-0045-C01

 

Наименование:

Подай ръка

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         932 821,31 лв.,  от които:

От ЕФРР:                                                       746 498,97 лв.

Съфинансиране от бенефициента:              186 322,34 лв.

 

Начална дата:

30.03.2018

 

Дата на приключване:

30.03.2020

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

В рамките на проекта се включват дейности за подобряването и модернизирането на съществуващата инфраструктура за 2 обекта на интервенция - „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, така че да отговорят на съществуващите функционални изисквания и насоките за изграждане на подходяща инфраструктура съобразно релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Основните цели на проектното предложение са: Създаване на реални условия за предоставяне на широк набор от социални услуги в общността, които заменят институционалната грижа чрез модернизиране на съществуващата инфраструктура; Изграждане на ЦОП и ДЦПДУТС, в пълно съответствие с Общинската стратегия за социални услуги и стимулиране на социалната интеграция на уязвимите групи, улесняване достъпа до широк набор от услуги за деца в неравностойно положение, включително деца с увреждания.

 

 

15. Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки

 

 

 

Идентификация

 

Номер на проект:

BG05M9OP001-4.003-0046-C01

 

Наименование:

„Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“

 

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Стойност и източници на финансиране:

Обща стойност на проекта:                         123637,76 лв.,  от които:

От ЕСФ:                                                         117455,87 лв.

Национално финансиране:                               6181,89 лв.

 

Начална дата:

07.02.2019г.

 

Дата на приключване:

07.09.2020г.

 

Статус:

В процес на изпълнение

 

Описание

 

Описание на проекта:

Маргинализацията е състояние, в което хората живеят на ръба поради силно ограничен достъп до ресурси и възможности, необходими за достоен живот. Около 20-30 семейства в община Ботевград изпитват взаимно допълващи се елементи на икономическа, социална, здравна, образователна, жилищна, правна и т.н. изолация, както и са подложени на стигматизация. Общинската администрация в Ботевград се стреми да подобри тяхния статус, но се нуждае от различни иновации, приложими на местно ниво, за трудово, здравно, образователно и т.н. включване на маргинализирани групи. Проектът на "Националния институт по здравеопазване и социални грижи", Финладния насочен към увеличаване на възможностите за заетост на лица, отдалечени от пазара на труда, чрез разработване на иновативни начини за използване на социални критерии в обществените поръчки, може да осигури така необходимите социални иновации за интегриране или реинтегриране на маргинализирани роми на пазара на труда.

Общата транснационална цел е да се проучи как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, отдалечени от пазара на труда с много ниско образование и професионален опит чрез прилагане на критерии за заетост в обществените поръчки чрез участие в организираните от Националния институт по здравеопазване и социални грижи (THL) семинари, както и чрез обмен на информация относно проведените обществени поръчки с критерии за заетост в град Хелзинки и Вантаа, дейности в Хелзинки с акцент върху ромското население, както и проучвания на THL в тази област. От своя страна община Ботевград ще бъде отговорна за адаптиране и валидиране на използването на социални критерии в обществените поръчки с цел интегриране и реинтегриране на пазара на труда; да информира хората в маргинализираните групи за новооткритите възможности въз основа на социалните критерии в обществените поръчки; да организира оценката на постигнатите резултати; да разпространи както положителните, така и негативните резултати.

 

16. Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на Община Ботевград

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Номер на проект

23/07/2/0/00926

Наименование

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на Община Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Стойност

Общ размер на одобрената субсидия: 5 821 704 лв., от които:

От ЕЗФРСР:                                           4 948 448 лв.

Национално финансиране:                   2 910 852 лв.

Период на изпълнение

26.07.2018 г. -30.09.2022 г.

Описание на проекта – цели и очаквани резултати

Основната цел на проекта е подобряване на ВиК инфраструктура в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград чрез извършване на реконструкция на водопроводните мрежи в селата Литаково, Новачене и Скравена.

В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри ВиК инфраструктурата в общината, ще се осигури достъп до качествената питейна вода за населението в селата Литаково, Новачене и Скравена, ще се подобри качеството на ВиК услугите, ще бъдат намалени загубите на вода и ще отпаднат условията за воден стрес.

17. Хетеротопии - СВ007.2.11.224

 

Идентификация

Номер на проект:

СВ007.2.11.224

Наименование:

ХЕТЕРОТОПИИ

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Партньори:

Народен музей, гр. Лесковац, Сърбия

 

Източник на финансиране:

Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Начална дата:

17.05.2019

Дата на приключване:

16.05.2021

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Основна цел на  проекта е повишаване на туристическата атрактивност на различни културно-информационни ядра, включени в трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество и инвестиращи в развитие на социалния капитал на Ботевград-Лесковац за насърчаване устойчивото развитие на културен туризъм и природата в града, за подобряване качеството на живот в трансграничния район и стимулиране на процесите на опознаване, разбиране и интегриране на общностите в общото европейско културно-информационно пространство.

Финансова информация

Общ бюджет:

521 488.33 EUR

 

 

18. Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Идентификация

Номер на проект:

BG06RDNP001-7.008-0051

Наименование:

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Стойност:

Обща стойност на проекта:            378 560.22 лв., от които:

от ЕЗФРСР:                                      321 776.19 лв.

Национално финансиране:               56 784.03 лв.

Начална дата:

18.11.2019 г.

Срок за изпълнение:

36 месеца

Описание:

Описание на проекта – цели и очаквани резултати:

Главната цел на проекта е въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата в селата Врачеш, Литаково, Скравена и Елов дол. Целта на проекта е да бъдат изпълнени предписаните енергоспестяващи мерки за четирите обществени сгради, а именно: подмяна на външна дограма, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрива, вкл. и ремонтни дейности на покрива, както и подмяна на осветителни тела.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подобрени енергийните и експлоатационните характеристики на четирите обществени сгради.

19. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Номер на проект

23/07/2/0/00925

Наименование

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Стойност

Общ размер на одобрената субсидия: 5 718 110,98 лв., от които:

От ЕЗФРСР:                                           4 860 394.33 лв.

Национално финансиране:                      857 716.65 лв.

Период на изпълнение

23.12.2019 г. -18.11.2023 г.

Описание на проекта – цели и очаквани резултати

Основната цел на проекта е подобряване на пътната инфраструктура на територията на община Ботевград чрез извършване на реконструкция и рехабилитация на участъци от четири общински пътища, както следва: път SFO1040: /I-1, Ботевград - Витиня/ - Врачеш - Врачешки манастир“;

път SFO2046: /SFO1093, Новачене - Боженица/ Боженица - Граница общ.(Ботевград-Роман) - Курново - ЖП гара Струпец - /VRC1143/; път SFO2047: /I-3/ Ботевград - летовище Зелин; път SFO3056: /SFO3054, Новачaне - Липница/ Липница - Елов дол - /SFO2046/.

В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри състоянието на общинската пътна мрежа, ще се осигури по-добра транспортна свързаност на населените места в община Ботевград.

20. Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград

 

                                                                                                            

Идентификация

 

Номер на проект:

BG05M9OP001-1.096-0078-C01

Наименование:

„Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Начална дата:

01.07.2021 г.

Дата на приключване:

12.03.2023 г.

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

 

Описание на дейностите:

Главна  цел: Осигуряване на възможност за подобряване качеството на работната сила и производителността на труда на служителите и оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на служителите.

Проектът предвижда осигуряване на социална придобивка за 25 служители на общинска администрация на Община Ботевград (детски кът за почасова грижа за деца на служители на ОбА Ботевград на възраст 3-12 г.), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца в сградата на Община Ботевград. 

Капацитетът на детския кът е 28 деца от 3 до 12 годишна възраст, за които ще се грижи персонал с професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазването или такива, които са преминали обучение за полагане на грижи за деца. 

 

Финансова информация

 

Размер на БФП

136 574,76 BGN

21. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Ботевград

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Номер на проект

BG06RDNP001-7.001-0146

Наименование

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Стойност

Общ размер на одобрената субсидия: 1 161 971.84 лв., от които:

От ЕЗФРСР:                                              987 676.06 лв.

Национално финансиране:                      174 295.78 лв.

Период на изпълнение

19.11.2021 г. -15.09.2023 г.

Описание на проекта – цели и очаквани резултати

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на живот в Община Ботевград, чрез ремонт и реконструкция на уличната мрежа в 4 населени места на общината – с. Врачеш, с. Литаково, с. Скравена и с. Трудовец

В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри състоянието на уличната мрежа в четирите населени места, ще се осигури директна транспортна свързаност на населените места с републикански пътища.

22. Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра

 

Идентификация

Identification

 

Номер на проект:/

Project number:

BGLD - 2.003-0013

 

Наименование:/

Project name:

 

„Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“/

Establishment of Mother Centers for improved inclusion of vulnerable groups for Botevgrad Municipality and Mezdra Municipality

Бенефициент:/

Beneficiary:

Община Ботевград

Botevgrad municipality

Партньори:/

Project partners:

Община Мездра и

СНЦ МАГ- Ботевград

Mezdra municipality and

NGO “MAG – Botevgrad”

Източник на финансиране:/

Funding:

Програма "Местно разивитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Programme “Local Development, Poverty Reduction and Enhanced Inclusion of Vulnerable Groups” through EEA FM 

Начална дата:/

Start date:

18.04.2022 г.

Дата на приключване:/

End date:

30.04.2024 г.

Статус:/

Status:

В процес на изпълнение/ In execution

Описание/Description

 

Описание на проекта – основни и специфични цели

Project description – main and specific aims

Основни цели на проекта: подкрепа на деца от уязвими групи, от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедност между поколенията.

Специфичните цели на проекта:

1. Създаване на Майчини центрове, предоставящи функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за децата и техните родители, в това число:

- Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование;

- Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи;

Подпомагане на прехода от семейна среда към формална образователна среда.

2. Ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции; формиране на родителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.

Main aims of the project: support of children from vulnerable groups, from Roma communities in early childhood and their families to improve access to health care, develop parenting skills, improve the family environment, increase the school readiness of children for inclusion in the education system, with aim to reducing the transmission of intergenerational poverty.

Specific aims of the project:

1.   Establishment of Mother centers providing functional services for education and care in early childhood for children and their parents, including:

-     Support of children at an early age and support for access to education;

-     Improvement of the access to social and health services for children from vulnerable groups.

2.    Engagement and involvement of families and the community in ensuring of qualitative education and care in early childhood through multiple sequential interventions; develop parenting skills, health care, social and life skills as well as children’s progress and education. 

Финансова информация/

Financial information

 

Обща стойност на проекта/

Total project amount

977 868.94 BGN

23. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград - етап 1

 

Номер на проект

BG16RFOP001-2.003-0055

Наименование

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Европейски фонд за регионално развитие

Стойност

Общ размер на одобрената субсидия: 1 682 887.23 лв., от които:

От ЕФРР:                                                1 430 454.15 лв.

Национално финансиране:                      252 433.08 лв.

Период на изпълнение

23.09.2022 г. -31.12.2023 г.

Описание на проекта

Основната цел на проектното предложение е повишаване енергийната ефективност на две многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – МЖС „Балкан“, бул. "Цар Освободител 16“, вх. А, Б, В, Г, Д и МЖС „Освобождение 11“, пл. „Освобождение“ № 11, вх. А и Б. За всяка от сградите ще бъдат изпълнени следните видове работи: мерки за енергийна ефективност, предписани в обследването за енергийна ефективност; дейности по конструктивно възстановяване/усилване, предписани в техническия паспорт на сградите; СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (важи само за сградите, които постигат най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания на първична енергия), които са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата; съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.

24. Повишаване на капацитета на Община Ботевград

 

Номер на проект

BG16RFOP001-8.006-0045

Наименование

„Повишаване на капацитета на Община Ботевград“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Европейски фонд за регионално развитие

Стойност

Общ размер на одобрената субсидия: 179 007.60 лв.,

от които:

От ЕФРР:                                                152 156.46 лв.

Национално финансиране:                      26 851.14 лв.

Период на изпълнение

12.07.2023 г. -31.12.2023 г.

Описание на проекта

Повишаване на капацитета на община Ботевград за изпълнение на публични функции, свързани с прилагането на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие по линия на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.

Списък документи
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6
Красива община
Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград

Назад